Stel je vraag over werk en inkomen

ABN AMRO vrijwillig vertrek en pensioenstudie

In deze blog geven we de effecten aan van de uitspraak van de Hoge Raad over een vrijwillig vertrekregeling en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Ook doen we verslag van de pensioenstudie door cao partijen.

Uitspraak Hoge Raad

In een zaak bij een ander bedrijf heeft de Hoge Raad op 22 juni 2018 geoordeeld dat een vrijwillig vertrekregeling niet standaard kwalificeert als een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Er moet gekeken worden naar het doel van de regeling. Daaropvolgend is er overleg geweest tussen de bank en de belastingdienst over de toepassing van deze uitspraak op de vrijwillig vertrekregeling van ABN AMRO. Daar is nu duidelijkheid over en hieronder de betekenis ervan op de verschillende situaties.  

Situatie tot en met 22 juni 2018

Als een medewerker met een vrijwillig vertrekregeling (de zgn “opstapregeling”) de bank heeft verlaten, dan kan het zijn dat de vrijwillig vertrekregeling is afgetopt. De belastingdienst beschouwde deze regeling namelijk als vervroegde uitdiensttreding. De overheid vindt dergelijke regelingen niet wenselijk omdat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken dat we langer gaan doorwerken. We gaan daardoor dus later met pensioen/AOW en daarom werd er extra inhouding of belasting geheven op regelingen die mogelijke maken dat medewerkers eerder stoppen met werken dan hun pensioengerechtigde leeftijd.  

Situatie na 22 juni 2018

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, heeft de belastingdienst de bank laten weten dat het niet langer nodig is om bij reorganisaties, waarbij de vrijwillig vertrekregeling wordt aangeboden, de RVU-aftopping toe te passen. Dit is natuurlijk een belangrijke wijziging.  

Wat betekent dit?

Voor iedereen die een zogeheten vaststellingsovereenkomst (VSO) op of voor 22 juni 2018 heeft getekend, blijft de situatie ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de RVU-toets nog steeds van kracht is op de vrijwillig vertrekregeling. Als de medewerker na 22 juni 2018 via de vrijwillig vertrekregeling en een nog te tekenen VSO de bank verlaat, dan kun je er zeker van zijn dat de RVU-toets is vervallen. Dit is dus goed nieuws!   Er zijn natuurlijk ook collega’s die de afgelopen periode de bank hebben verlaten en nog wel te maken hebben gehad met de RVU-toets. Er is helaas geen mogelijkheid om met terugwerkende kracht de aftopping ongedaan te maken. In de VSO staat immers dat er na ondertekening sprake is van finale kwijting en dit houdt in dat er geen rechten (en plichten) meer van kracht zijn. Wij betreuren dit voor eenieder die dit betreft, maar kunnen hier niets tegen doen. Ook medewerkers die met deze uitspraak in de hand achteraf eventueel wel gebruik hadden willen maken van de vrijwillig vertrekregeling, moeten wij teleurstellen. De vrijwillig vertrekregeling wordt niet opnieuw opengesteld en aangeboden aan medewerkers, zo heeft de bank inmiddels laten weten.   In het eerstvolgende periodiek overleg, na de zomervakantie, zal dit verder met de bank worden besproken, want de tekst van de huidige regeling moet in ieder geval worden aangepast en natuurlijk willen we wel met de bank bekijken wat nu precies hiervan de gevolgen zijn voor de medewerkers. 

Pensioenstudie

ABN AMRO en de vakbonden FNV Finance en CNV Vakmensen hebben de afgelopen maanden samen een pensioenstudie uitgevoerd.

Waarom ook alweer een pensioenstudie?

In de huidige cao hebben bank en bonden afgesproken om een pensioenstudie te doen naar een toekomstbestendige pensioenregeling voor de bank. Een van de redenen om dat nu te doen is dat de huidige premiesystematiek afloopt op 1 januari 2020.
Tijdens de vier dagdelen van de studie is het hele speelveld van het pensioen verkend en zijn er meerdere scenario’s in het algemeen bekeken: de huidige collectieve regeling, een mogelijke individuele regeling en eventuele tussenvormen. Er is onder meer gekeken naar marktconformiteit, premie, governance, risico, uitvoerbaarheid en communicatie.
Naast vertegenwoordigers van de vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en de bank waren ABN AMRO Pensioenfonds, de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO en de Raad van Medewerkers als toehoorder betrokken bij de pensioenstudie onder leiding van een onafhankelijk voorzitter van Ortec Finance.

Wat is er besproken?

Er is een palet aan onderwerpen besproken tijdens de studie, zoals de huidige pensioenregelingen bij de bank en bij andere bedrijven en de veranderingen in politiek en samenleving.
Ook zijn mogelijke veranderingen vanuit de politiek op tafel gekomen, zoals de nationale pensioendialoog, de voornemens van het huidige kabinet en wat op dit moment in de SER besproken wordt. Naar verwachting resulteert dat laatste binnenkort in een advies aan het kabinet.
Tot slot is met een outside-in blik gekeken naar hoe andere bedrijven, zoals Shell, Unilever en ING hun pensioen geregeld hebben. Wat opviel in de vergelijking die we gemaakt hebben, is dat de premie van ABN AMRO aan de hoge kant is.

Volgende stappen pensioen ABN AMRO

De pensioenstudie had niet als doel om afspraken te maken tussen de cao-partijen. Maar door samen het speelveld te verkennen weten alle partijen nu evenveel van het pensioen van ABN AMRO en de belangrijke zaken die daarmee samenhangen. De uitkomsten van deze pensioenstudie worden meegenomen in de onderhandelingen over een nieuwe cao vanaf 1 januari 2020.

Vragen?

Stel ze nu en hier! Bestuurder Sandra Hendriks is nog tot 21 augustus op vakantie, maar beantwoord daarna al jouw vragen hier op Je Achterban