Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Werkgeluk en (natuurlijk) pensioen

Pensioen is opeens overal het gesprek van de dag!

Na twee drukke onderhandelingsdagen (11 en 12 juni), praat ik jullie graag bij. Uiteraard stond tijdens deze cao tweedaagse het onderwerp pensioen prominent op de agenda.

De afgelopen weken heb ik zelf veel overleg gevoerd met medewerkers van de bank, de medezeggenschap en ook met de collega bonden over de pensioenvoorstellen van de bank. Het onderwerp pensioen leeft onder de medewerkers van ABN AMRO. Zeker nu er óók nog een Haags pensioenakkoord ligt, was er veel te bespreken.

Toeval wilde dat er ook nog een belangrijk rapport over pensioenen (het rapport van de commissie parameters) uitkwam, waarin strengere rekenregels voor pensioenfondsen worden aangekondigd. Na het pensioenakkoord, houdt ook dit rapport gelijk de gemoederen bezig.

Wat betekenen het pensioenakkoord én het nieuwe pensioenrapport nu voor onze cao tafel?

Het nieuwe pensioenakkoord kent plussen en minnen. Uiteraard bekeken we waar wij nu iets mee moeten/kunnen aan de cao tafel.

Eén belangrijk onderwerp betreft het afschaffen van de doorsneepremie. Door over te stappen op een systematiek waarin leeftijd geen rol meer speelt, zou de pensioenregeling in de toekomst betaalbaar moeten blijven. Hier is echter wel een overgang voor nodig.

Met name de groep 35-55 jarigen, krijgt te maken met nadelige gevolgen van deze omslag. Hiervoor is compensatie nodig. In het pensioenakkoord is niet heel hard vastgelegd hoe deze groep gecompenseerd gaat worden. Een stuurgroep gaat zich daarover nog buigen. Dit is een relevant onderwerp omdat een behoorlijk deel van de medewerkers bij ABN AMRO in deze doelgroep valt. Het is echter nog te vroeg om hier nu al afspraken over te maken.

Wel houden we deze transitie in ons achterhoofd. Alle voorgenomen pensioenwijzigingen maken ons natuurlijk voorzichtig. Onder dit blogje kun je in het kort de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenakkoord nalezen.

De pensioenonderhandelingen

Met hulp van Ortec, maakten we nog een laatste verdiepingsslag met pensioen tijdens de tweedaagse. Nu hebben we alle gegevens op tafel om mee te werken. Hierbij is een belangrijk gegeven dat we weten wat er nodig is om de huidige systematiek om te zetten in een systeem met een vaste premie, zoals de bank graag wenst. Dit hebben we nu wel scherp.

Wat we niet scherp krijgen, is wat het de bank waard is om deze pensioenaanpassing te doen. De bank wenst met deze omzetting echt een behoorlijke besparing te realiseren. Ons standpunt is vanaf het begin dat die besparing voor een groot deel terug moet vloeien naar de werknemers. Eigenlijk ruil je dan een stukje “loon voor later” tegen “loon nu”.

Uiteraard kunnen we deze wijziging overigens alleen doorvoeren als het niveau van pensioenopbouw en de risico’s binnen aanvaardbare normen blijven. Volgens de bank is dat het geval bij een vaste premie van 32% mét, in het eerste jaar een premie van 36% om een premiereserve mee op te bouwen. Wij stellen dat zowel de vaste premie als de premiereserve op een veel hoger niveau moeten liggen. Ondanks veel overleg, zijn we niet erg veel nader tot elkaar gekomen helaas.

Werkgeluk: wat maakt jou gelukkig in je werk?

Een deel van onze tijd hebben we niet aan pensioen besteed maar aan andere belangrijke onderwerpen. Namens CNV heb ik het thema werkgeluk op de agenda gezet. Zingeving is belangrijk en daarom willen we daar als CNV mee aan de slag. We komen met de CNV passietour in september langs bij ABN AMRO.

Verder hebben we belangrijke onderwerpen als mantelzorg en werkdruk besproken.

Toeslagen: weer minder!

De bank heeft ook haar voorstel over de toeslagen toegelicht. In het kort komt het er (weer) op neer dat deze (weer) naar beneden moeten. Ik zal hier in een volgende blog wat uitgebreider op ingaan.

Waar staan we nu?

De balans opmakend, hebben we nog veel werk te doen. Pensioen domineert de agenda, terwijl er ook andere onderwerpen van belang zijn. Tegelijkertijd praten we veel over onderwerpen die minder moeten worden voor de werknemers, terwijl de positieve punten voor medewerkers nog moeilijk aan bod komen. Kortom, we moeten op zoek naar de balans.

Op 3 juli as praten we verder.

Meer weten?

Als je vragen hebt, laat dan je reactie achter of neem contact op natuurlijk.

 Hieronder staan de hoofdlijnen van het pensioen akkoord nog even kort op een rijtje:

 • AOW-leeftijd bevriest voorlopig
  De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden gaat tot en met 2021 niet omhoog. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel, maar langzamer dan nu het geval is. De huidige koppeling aan de stijging van de levensverwachting wordt losgelaten. Een jaar stijging van de levensverwachting betekent niet meer automatisch ook een jaar langer werken. Maar een jaar langer leven zal neerkomen op 8 maanden langer werken.
 • Eerder stoppen kan weer
  Het wordt mogelijk om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen. Hierdoor ontstaan op sector- en bedrijfsniveau extra mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Zeker voor mensen met een lager inkomen, niet zelden met een zwaar beroep waardoor lang doorwerken niet is vol te houden, is dit een belangrijke afspraak. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt (collectief of individueel) met de werkgever(s).
 • Korting van tafel
  Het bereikte pensioenakkoord haalt de dreigende kortingen op pensioenuitkering voor de meeste pensioenfondsen van tafel. Met het nieuwe pensioenakkoord gaan de pensioenen eerder omhoog, maar ook eerder omlaag. Gemiddeld gaat het pensioen echter meer omhoog, dan omlaag.
 • Pensioenopbouw verandert
  Voorheen betaalden de jongere werknemers voor de oudere. De betaalde premie voor jongeren en ouderen wordt nu gelijk en is voor de eigen pensioenopbouw. Ouderen worden volgens het nu gesloten akkoord wel gecompenseerd. Een stuurgroep met overheid en sociale partners gaat onder meer toetsen of deze nieuwe regeling kan voordat deze wordt ingevoerd.
 • Zzp’ers
  In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke inkomenszekerheid arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers moet komen. Het nieuwe stelsel zal het makkelijker maken voor zzp’ers om zich aan te sluiten bij bestaande pensioenregelingen, maar een wettelijke plicht komt er niet. Een wettelijke verplichting voor pensioenopbouw bleek politiek nu niet haalbaar. Wel wordt nog gekeken naar meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen door zzp’ers.

Wil je meepraten over het pensioenakkoord?

Ga naar onze pensioenpagina!

 • Waar ik jou niet meer over hoor is de pensioenleeftijd van 68 jaar, deze sluit dus echt niet meer aan bij de AOW leeftijd voor de komende jaren.

  Ik had begrepen dat het geld wat met deze leeftijdsverhoging nog terug gegeven zal worden aan de medewerkers. Kan je uitleggen wat de status van dat onderwerp is?

  Is het een idee om de 68 jaar gewoon met de AOW leeftijd mee te laten lopen en dus aan te passen, dit lijkt mij voor de medewerkers het meest gewenst.

 • Beste Peter,

  In de abn amro pensioenregeling is opgenomen dat de pensioenopbouw gebaseerd is op een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dit was een fiscale eis, waarop wij de pensioenregeling moesten aanpassen. Het klopt inderdaad dat van deze aanpassing nog een (klein) bedrag op de lat staat. Dit bedrag moeten we ten goede laten komen van de medewerkers. De leeftijd waarop je als medewerker met pensioen kunt gaan bij de bank, is flexibel en dus ook goed aan te passen op de aow datum. Maar op het moment dat de afspraken uit het nieuwe pensioenakkoord helemaal zijn uitgewerkt dan gaan we zeker kritisch kijken of en zo ja hoe we cao hierop moeten aanpassen. Daar is het nu alleen nog te vroeg voor.

  groet, Sandra