Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
Ideeën cao Apollo Vredestein 2021

Op deze pagina deel je ideeën voor de nieuwe cao. Stem ook op ideeën van anderen en laat je reactie achter.

Binnenkort starten de onderhandelingen over jouw cao!

* IN DE NIEUWSBRIEF WERD OVER EEN BIJLAGE GESPROKEN, DAT ZIJN DE ONDERSTAANDE VOORSTELLEN*

Op 4 maart starten de onderhandelingen over de nieuwe cao van Apollo Vredestein BV. Graag horen we jouw mening over de voorstellen die we aan de werkgever willen doen.

Concept van de voorstellen

Hieronder lees je het concept van de voorstellenbrief die in overleg met een aantal BLG leden, jouw collega's, is opgesteld.

Voorstellenbrief CNV VAKMENSEN Apollo Vredestein 1e concept/EJ

De voorstellen voor de cao die ingaat op 1 april 2021, zijn tot stand gekomen na gesprekken met medewerkers en de bedrijfsledengroep. Daarbij is gekeken naar de huidige cao, het landelijk arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV vakmensen en de wensen van medewerkers van Apollo Vredestein.

1. Loonontwikkeling en looptijd

CNV Vakmensen zet in 2021 in op maatwerkafspraken per sector die moeten leiden tot een structurele loonsverhoging. Gelet op de economische situatie en de inzet en flexibiliteit die wordt gevraagd van medewerkers tijdens en na de reorganisatie, vinden wij een loonvraag van 3,7% met een minimale verhoging van 135 euro per maand reëel. CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van 1 april 2021 tot 1 april 2022.

2. Leerrekening

CNV Vakmensen stelt voor om in de cao op te nemen dat aan alle werknemers een individuele leerrekening ter beschikking wordt gesteld. Op deze rekening stort de werkgever 500 euro per jaar, dit bedrag kan door de werknemer worden besteed aan scholing en ontwikkeling. CNV Vakmensen wil dat er daarnaast uit andere bronnen geld op deze rekening gezet kan worden. Dit geld moet beschikbaar blijven als de werknemer een andere werkkring vindt. Dit instrument wordt eveneens beschikbaar gesteld aan werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. De werknemer bepaalt zelf waaraan hij of zij de middelen op deze rekening uitgeeft, onafhankelijk van zijn of haar werkgever. Al tijdens de cao onderhandelingen in 2018/2019 is door de directie van AVBV onderschreven dat een persoonlijk opleidingsbudget wenselijk is.

3. Duurzame inzetbaarheid

CNV Vakmensen stelt voor om in de cao afspraken te maken om ervoor te zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven, door o.a. scholing- en ontwikkelings-mogelijkheden en/of verlofafspraken voor een goede werk-privé balans. CNV Vakmensen wenst verder afspraken te maken over het vervroegd uittreden van werknemers die drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten en waarbij bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten uitval dreigt te ontstaan. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de tijdelijke maatregelen zoals de fiscale vrijstelling Vervroegd Uittreden en de Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden 2021-2025.

4. Mantelzorg

Werknemers die meer dan 8 uur per week en meer dan 3 maanden mantelzorg verrichten, geven dit aan hun werkgever aan. Samen met de werkgever (en HR) worden de mogelijkheden nagegaan om te voorkomen dat werknemers als mantelzorger worden overbelast. Voor de gemelde mantelzorg kan de werknemer 40 uren in overleg met de leidinggevende inzetten. Het blijft mogelijk dat een werknemer een vrije dag uit zijn verlofreservoir doneert aan een specifieke collega die mantelzorg verleent en daardoor een extra dag vrijaf krijgt of dat medewerkers uren of dagen doneren ten behoeve van het algemene mantelzorgbudget.

5. Thuiswerken

CNV stelt voor duidelijke afspraken te maken over thuiswerken. Voor welke functies is dit mogelijk, hoeveel dagen mag thuisgewerkt worden wat er wordt verwacht van de bereikbaarheid van thuiswerkende medewerkers. Daarnaast stellen wij voor afspraken te maken over het zorgen voor een ergonomische werkplek, de benodigde digitale middelen zoals laptop en telefoon en het toekennen van een thuiswerkvergoeding (tenminste 2 euro per dag). Wij gaan er vanuit dat medewerkers na de corona niet worden verplicht om thuis te werken, maar dat thuiswerken het resultaat is van overleg tussen werkgever en werknemer.

6. Verkopen ploegentoeslag

CNV Vakmensen stelt voor artikel 22 ook toegankelijk te maken voor overige ploegen

7. Generatieregeling

CNV Vakmensen stelt voor artikel 27.1 ongewijzigd voort te zetten

8. Miho medewerkers/betaalbaar stellen premie derde WW jaar

Wij willen het alsnog mogelijk maken dat een groep MIHO medewerkers op basis van vrijwilligheid zich kan aansluiten bij SPAWW (3e WW jaar).Tevens verzoeken wij de premie ten behoeve van de reparatie derde WW-jaar betaalbaar te stellen vanuit de (reserves) van de FSP-regeling. Hiertoe zouden de FSP gelden in een separate Stichting kunnen worden ondergebracht.

9. Werkervaringsplaatsen

CNV vakmensen stelt voor de afspraak ten aanzien van de inzet van minimaal 10 Werkervaringsplaatsen te handhaven.

10. Vakantiedagen MIHO 65+

CNV vakmensen stelt voor aan medewerkers in de MIHO die ouder zijn dan 65 jaar in lijn met de cao 28 vakantiedagen toe te kennen.

11. Werkgeversbijdrage

Wij verzoeken u de werkgeversbijdrage conform de AWVN-regeling te continueren en uit te betalen.

12. Cao-boekje

Wij verzoeken u 2 exemplaren van het nieuwe cao-boekje, evenals de cao-tekst per e-mail, aan ons toe te zenden.

13. Internationale Solidariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook dit jaar vragen wij een financiële bijdrage van Apollo-Vredestein ten behoeve van Internationale solidariteit. Consumenten in Nederland weten in toenemende mate wat er aan de andere kant van de wereld te koop is en onder welke arbeidsomstandigheden (deel) producten worden gemaakt. Werknemers in deze landen moeten zich ook kunnen ontwikkelen. CNV Internationaal levert daar een structurele bijdrage aan, welke mogelijk wordt gemaakt door donaties van particulieren en bedrijven. Met een bedrag van € 2500, - kan Apollo-Vredestein wederom een daadwerkelijke bijdrage leveren aan een project naar keuze.

14. Positie vakbondsleden

Wij verzoeken u het beleid te continueren om de vakbondsleden van een van de erkende vakorganisaties die partij zijn bij de cao, in december hun vakbondscontributie via het brutoloon te laten verrekenen.

15. Aanvullende voorstellen

Wij behouden ons het recht voor om voorafgaand dan wel tijdens de cao-onderhandelingen, met aanvullende- of wijzigingsvoorstellen te komen.

Jouw mening telt!

Mocht je een vraag hebben over een voorstel, of ben je van mening dat we iets zijn vergeten, meldt dit dan uiterlijk 18 februari om 12.00 uur. Laat het ons weten in een reactie hieronder. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren.