Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen CNV Vakmensen cao Bouw en Infra 2020

Vandaag starten de onderhandelingen over de nieuwe cao Bouw en Infra. Vakbonden en werkgevers doen voorstellen voor deze nieuwe cao en gaan hierover in gesprek. In deze blog lees je een samenvatting van de inzet van CNV Vakmensen. Wat stelt de vakbond voor?

Nieuwe cao Bouw en Infra: de inzet van CNV Vakmensen

Looptijd: één jaar (1 januari tot en met 31 december 2020)
Loonsverhoging: per 1 januari 2020 de garantielonen structureel met 4% verhogen

Daarnaast stelt de bond voor 1% aan te wenden voor de implementatie van het pensioenakkoord dan wel duurzame inzetbaarheid.

Vergoedingen: per 1 januari 2020 alle vergoedingen die in de cao staan met 4% verhogen
Wachtdagen: artikel 76 lid 1 van de cao Bouw en Infra wijzigen en vastleggen dat de werkgever naast de eerste ziektedag bij de eerste ziekmelding in een kalenderjaar óók de eerste ziektedag tijdens de tweede en derde ziekmelding het vast overeengekomen loon doorbetaalt

cao Bouw en Infra voorstellen CNV Vakmensen loonsverhoging

Reisuren: betalen op basis van het uurloon van de werknemer zelf, in plaats van het uurloon zoals opgenomen in loongroep A (artikel 51 lid 2 moet daarvoor aangepast worden)

UTA werknemers: ook bouwplaats gebonden UTA-werknemers ontvangen een reisurenvergoeding ter hoogte van het overeengekomen uurloon. De geldende systematiek voor bouwplaatswerknemers over de maximale arbeidstijd en reistijd van 12 uur per dag moet ook voor deze werknemers gelden.

Eerder stoppen met werken: Nieuw Pensioenstelsel

CNV Vakmensen stelt voor te onderzoeken en uit te werken hoe werknemers in de sector Bouw en Infra eerder kunnen stoppen met werken. Uitgangspunt zijn de afspraken en uitgangspunten uit het pensioenakkoord.

Kern van het voorstel: per 1 januari 2021 moet het voor iedere werknemer die werkzaam is onder de cao mogelijk zijn om 3 jaar eerder te stoppen. Dit voor het maximaal mogelijke bedrag (bruto AOW- hoogte). Om dit te realiseren kan een fonds worden ingericht. De premie voor dit fonds moet worden vastgesteld en er moet worden afgesproken wie de premie gaat betalen. Uitgangspunt is dat werkgevers de premielasten zullen dragen en dat er geen sprake kan zijn van vrijwilligheid.

Persoonlijke ontwikkeling / Duurzame inzetbaarheid

CNV Vakmensen zet zich in om de waarde van werknemers op peil te brengen en te houden, voortdurend investeren in het vakmanschap van werknemers is de inzet van de bond. Investeren in vakmanschap, het bevorderen van de wendbaarheid en weerbaarheid op de arbeidsmarkt moet leiden tot een sterke arbeidsmarktpositie. Niet in de laatste plaats moeten werknemers zich voorbereiden op de gevolgen van technologische ontwikkelingen en innovatie.

Tot groot ongenoegen stellen we vast dat de mate waarin (vaktechnische) bijscholing wordt gevolgd, is teruggelopen. Daarom stelt CNV Vakmensen een paritaire aanpak voor die de bewustwording bij werkgevers en werknemers moet vergroten en de genoemde scholing moet laten toenemen.

 • Met betrekking tot werkgevers gaat het om stimulerende afspraken die moeten leiden tot een groei van het aantal scholingsplannen en realisatie van (bij)scholing binnen bedrijven. Concreet stelt de bond voor in drie regio’s adviseurs te benoemen die bedrijven ondersteunen bij het opstellen van scholingsplannen.
 • Richting werknemers gaat het om acties die moeten leiden tot vergroting van de bewustwording ook zelf te investeren in de loopbaan en het gebruik van het individuele keuzebudget.

Concreet stelt de bond voor de voorgestelde 1% dan wel een substantieel daarvan ten behoeve van ontwikkeling op een leerrekening te storten.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Op dit gebied stelt CNV Vakmensen het volgende voor:

 • Afspraken maken over het werken in de hitte: verder onderzoeken of we objectiveerbare criteria kunnen vaststellen op basis waarvan voorlichting, advies en handhaving kan plaatsvinden.
 • Deelname aan de PAGO/DIA bevorderen, tijdens werktijd en op kosten van de werkgever laten plaatsvinden
 • Een experiment om ook bouwplaatswerknemers in aanmerking te laten komen voor de werkdruk voorziening zoals deze bestaat voor UTA-werknemers

Instroom en Onderwijs

De sector zoekt gekwalificeerd personeel en deze vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom stellen we het volgende voor:

 • doorbetaalde schooldag voor jongeren in de BBL-opleiding
 • positieve prikkels ontwikkelen die bijdragen aan het stimuleren van de instroom in de sector ( diplomabonus of volledig vergoeden van leermiddelen)
 • samen met het onderwijs beleid ontwikkelen om anti-cyclisch opleiden te bevorderen. Er moeten faciliteiten komen die ervoor zorgen dat we ook in een periode van economische krimp een minimum aantal leerlingen opleiden. De instroom van leerlingen moet ook in economisch zware tijden gewaarborgd blijven.

Nieuwe cao Bouw en Infra voorstellen CNV Vakmensen opleiding

Ook moeten we afspraken maken die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe we oudere werknemers die weer op de arbeidsmarkt komen ook daadwerkelijk perspectief bieden.

Naleving cao

Oneerlijke concurrentie moet worden bestreden. Processen in de sector op het terrein van naleving moeten beter. Het aantal buitendienstonderzoeken moet worden verhoogd en onderzoeken moeten sneller mogelijk worden gemaakt c.q. worden opgestart. Vermoeden van niet-naleving is toereikend in plaats van gegrond vermoeden. De paritaire inzet als het gaat om nalevingsonderzoeken moet worden opgeschroefd om een level playing field te bevorderen.

Eerlijke werkgelegenheid / Uitzendkrachten

CNV Vakmensen stelt voor om uitzendkrachten:

 • ook een DI-budget toe te kennen: ook voor uitzendkrachten worden de seniorendagen gefaseerd afgebouwd terwijl zij niet ‘gecompenseerd’ worden via een storting in het DI-budget. Bovendien is het ook voor hen belangrijk dat ze zich verder ontwikkelen en daarvoor een budget ter beschikking te hebben.
 • net als bouwplaats- en UTA- werknemers een kilometervergoeding ontvangen van € 0,32 per kilometer: de bond ziet niet in waarom uitzendkrachten een lagere vergoeding moeten ontvangen terwijl dezelfde kosten worden gemaakt.

Aanvullende voorstellen: CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor tijdens de onderhandelingen met aanvullende voorstellen te komen.

Download de voorstellenbrief van CNV Vakmensen, zoals deze naar de andere partijen cao Bouw en Infra is verstuurd ->

Heb je vragen en/of opmerkingen over de voorstellenbrief van CNV Vakmensen? Laat je hieronder horen. 

Voorstellen cao Bouw en Infra 2020 CNV Vakmensen.pdf
 • Dat de vakbonden inzetten op eerder stoppen met werken baart me zorgen. Ik zie de bui al hangen, dat de niet ouderen weer mogen gaan betalen voor de ouderen. Ik heb al jaren voor niets meegedaan aan vroegpensioen regelingen. Betaal al vanaf dat ik werk mee aan 55- en 55+ regelingen waar ik zelf nooit iets voor terug zal krijgen. Iedere maand gaat er een PAWW premie van mijn loon voor het bekostigen van een 3e jaar ww premie. Om eerst al eens 2 jaar ww uitkeringsrecht op te bouwen duurt zo lang. Dat 3e jaar is gewoon een verkapte vroegpensioen regeling waar ik ook dus nooit iets aan zal hebben. En dan per 1 januari is de pensioenpremie met maar liefst 10% verhoogd. Wel slim om dat per 1 januari te doen. Iedereen ging er dankzij de overheid netto op vooruit, dus het viel niemand op dat die premie zeer fors omhoog ging. Van mijn collega's bleek echt letterlijk niemand het in de gaten te hebben dat die netto verhoging ruim 2 keer zo hoog was geweest zonder die 10% extra pensioenpremie.

 • Vakantie geld en de Roostervrijedagen moeten in het Tijdspaarfonds blijven dan heb je een mooi potje voor de vakantie en als je een dag op neemt kun je dat zelf laten uit betalen uit je potje. Je kunt zelf inzien of het geld gestort is .

  Dat individueel potje  [ budget ] kan de werknemers zelf wel over beslissen wat of hoe hij daar mee omgaat dat hoeft de werkgever niet te doen .

  Dan moeten ze de inleen krachten het zelfde behandelen als hun eigen personeel . En wat betreft het gezegde  het is niet meer van deze tijd vindt ik een kletsparrtje dat hoor je in Den Haag ook het komt ze beter uit .

  En 12 uur van huis is te lang 11 uur is lang genoeg .Als je 12 uur van huisbent tel er 7 uur nacht rust bij dan heb je niet veel meer over voor je gezin en ontspannig . Je  smorgens al eerder weg om op tijd op je werk te zijn je moet er vroeg uit .

  Een Contract kun je ook iemand gunnen . Zorg dat je meer jongeren in de Bouw krijgt door Betere opleidingen en begeleiding van jongeren en geef een beter imago aan de bouw als werkgever . Gezonder je AOW halen dan moeten ze eens nadenken over de werk en weersomstandigheden  door werken met regen of Vorst en Warm weer het geeft en is altijd een strijd met je uitvoeder of met je project leider .

  Door werken na je AOW is een slecht voorstel de ziekte kosten kunnen hier door omhoog gaan .

  Niemand vraagd om ziek te zijn het kan je zo over komen dit is een besparing voor hun eigen wat de werkgevers voor stellen.

  Over de DI waar de werkgevers het over hebben kunnen ze de voordelen van de belasting aftrek ook aan de werknemers uit betalen .

 • Vakantie geld en de Roostervrijedagen moeten in het Tijdspaarfonds blijven!!  Je kan zelf beslissen of je een dag opneemt en uit laat betalen. Tevens een mooie aanvulling voor je vakantie.

  Ook heel handig om zelf in te kunnen zien wat er en wanneer er geld gestort is.

  Dus hier graag hard over onderhandelen dat Tijdspaarfonds blijft gehandhaafd.

 • gezien huidige situatie vandaag , oa, aandelenmarkten waarvan pensioenfondsen ZEER ZWAAR!!  afhankelijk van zijn, betwijfelijk ik of huidige pensioenstelsel nog houdbaar is, premies worden schrikbarend hoog als zo door gaat, maak premies in ieder geval persoonlijk per werknemer, iedereen verantwoordelijk voor zichzelf!  TSF systeem is onhoudbaar in deze  tijden, 3 x geld overboeken om instanties te behouden?! verhoog gewoon salaris, klaar!  ps. 4 % is graag, maar hoog gezien situatie!  beter 2 krijgen, als 4 eisen en niets krijgen.

 • er moet een fatsoenlijke uitkering komen voor mensen die afgekeurd worden ,en ook dat je als je je werk niet meer kan doen je volledig afgekeurd word ,en niet voor bijvoorbeeld 40% zodat je op bijstandsniveau eindigt , heb genoeg voorbeelden van mensen die na 45 j werken in de bijstand eindigen ,omdat ze nog baan meten zoeken voor  16 ,20 u omdat ze maar voor een x% zijn afgekeurd