Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen cao Bouw 2021

Duur van de overeenkomst

CNV Vakmensen stelt voor om een cao overeen te komen met de looptijd van één jaar. Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

CNV Vakmensen stelt voor de garantielonen met ingang van 1 januari 2021 structureel met 4% te verhogen. En 1% om aan te wenden voor duurzame inzetbaarheid. Primaire om aan te wenden voor de individuele leerrekening. Secundair kan het worden aangewend voor andere kwalitatieve cao afspraken die een bijdrage leveren aan het bevorderen en stimuleren van duurzame inzetbaarheid.    

Vergoedingen

CNV Vakmensen stelt voor alle in de cao opgenomen vergoedingen met ingang van 1 januari 2021 te verhogen met 4%.

Wachtdagen

CNV Vakmensen stelt voor artikel 9.1.3 van de cao bouw en infra te wijzigen en vast te leggen dat de werkgever naast de eerste ziektedag bij de eerste ziekmelding in een kalenderjaar ook de eerste ziektedag tijdens de tweede en derde ziekmelding het vast overeengekomen loon dient door te betalen.

Reisuren

De bond stelt voor de reisuren te betalen op basis van het voor de werknemer zelf van toepassing zijnde uurloon in plaats van het uurloon zoals opgenomen in loongroep A. Huidige artikel 5.10.2 dient daartoe te worden aangepast.

Thuiswerkregeling

Indien er sprake is van thuis werken stelt CNV Vakmensen voor dat er afspraken ‘op maat’ tussen de werkgever en de werknemer worden gemaakt die een bijdrage leveren aan het zo optimaal mogelijk functioneren daarvan. Minimaal de verstrekking van werkplekvoorzieningen en het vergoeden van kosten die ten behoeve van het werk worden gemaakt.

Eerder stoppen met werken

Uitwerking pensioenakkoord / nieuw pensioenstelsel
Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2020 hebben we (prima) afspraken gemaakt over een nieuwe regeling zwaar werk voor de bouwplaats-werknemers. Dit is opgenomen in artikel 10.16.1 van de cao. Deze regeling is inmiddels volledig door cao partijen uitgewerkt, geïmplementeerd en in uitvoering genomen.

CNV Vakmensen stelt voor de regeling zwaar werk ook in te voeren voor UTA- werknemers onder de werkingssfeer van de cao Bouw en Infra. Naar oordeel van de bond zijn er geen objectieve criteria op basis waarvan het aangebrachte onderscheid binnen één bedrijf, binnen één cao is te rechtvaardigen. Niet in de laatste plaats zijn een aantal UTA-werknemers eerst gedurende tal van jaren ook bouwplaats-werknemer geweest en worden daar nu voor ‘afgestraft’.

UTA werknemers

CNV Vakmensen stelt voor dat ook bouwplaats gebonden uta werknemers een reisuren vergoeding ontvangen ter hoogte van het overeengekomen uurloon. Ook de geldende systematiek voor bouwplaats werknemers met betrekking tot de maximale arbeidstijd en reistijd van 12 uur per dag dient van toepassing te zijn op de bouwplaats gebonden uta werknemers.

De bond stelt voor te komen tot een passende regeling in het kader van overwerk.

Persoonlijke ontwikkeling / Duurzame inzetbaarheid

CNV Vakmensen zet zich in om de waarde van werknemers op peil te brengen en te houden, voortdurend investeren in het vakmanschap van werknemers is de inzet van de bond. Investeren in vakmanschap, het bevorderen van de wendbaarheid en weerbaarheid op de arbeidsmarkt moet leiden tot een sterke arbeidsmarktpositie. Niet in de laatste plaats moeten werknemers zich voorbereiden op de gevolgen van technologische ontwikkelingen en innovatie.

Tot groot ongenoegen stellen we vast dat de mate waarin (vaktechnische) bijscholing wordt genoten is teruggelopen. In dat verband stelt CNV Vakmensen voor te komen tot een paritaire aanpak die moet leiden tot het vergroten van de bewustwording bij werkgevers en werknemers en een toename van genoemde scholing.

Met betrekking tot werkgevers gaat het om stimulerende afspraken die moeten leiden tot een groei van het aantal scholingsplannen en realisatie van (bij)scholing binnen bedrijven. Concreet stelt de bond voor in drie regio’s adviseurs te benoemen die bedrijven ondersteuning bieden bij het opstellen van scholingsplannen.

Richting werknemers gaat het om acties die moeten leiden tot vergroting van de bewustwording ook zelf te investeren in de loopbaan en het gebruik van het individuele keuzebudget. Concreet stelt de bond voor de voorgestelde 1% dan wel een substantieel daarvan ten behoeve van ontwikkeling op een leerrekening te storten.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

 • CNV Vakmensen stelt voor nadere afspraken te maken over het werken in de hitte. Nader onderzoek dient plaats te vinden of er objectiveerbare criteria vastgesteld kunnen worden op basis waarvan voorlichting, advies en handhaving kan plaatsvinden.
 • CNV Vakmensen wil deelname aan de PAGO/DIA bevorderen en tijdens werktijd en op kosten van de werkgever laten plaatsvinden.
 • CNV Vakmensen stelt voor te komen tot een experiment om ook bouwplaats werknemers in aanmerking te laten komen voor de werkdruk voorziening zoals deze bestaat voor UTA werknemers.
 • Indien er sprake is van een bedrijfsongeval stelt CNV Vakmensen voor dat eventuele kosten van de werknemer in het kader van eigen risico door de werkgever aan de werknemer worden vergoed.

Mantelzorg

CNV Vakmensen stelt voor nadere randvoorwaarden te creëren in de cao die er toe bijdragen dat daar waar noodzakelijk en gewenst werkgever en werknemer tot afspraken komen over het verlenen van mantelzorg.

Instroom en Onderwijs

De sector zoekt gekwalificeerd personeel en deze vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen. CNV Vakmensen wil het aantrekkelijker maken om tot onze sector toe te treden.

 • In het kader van het stimuleren van de instroom van jongeren in de BBL opleiding stelt CNV Vakmensen voor dat zij ook de schooldag doorbetaald krijgen.
 • Ook stelt de bond voor nadere positieve prikkels te ontwikkelen die bijdragen aan het stimuleren van de instroom in de sector ( diplomabonus of volledig vergoeden van leermiddelen).
 • CNV Vakmensen stelt voor om samen met het onderwijs beleid te ontwikkelen om anti-cyclisch opleiden te bevorderen. Er moeten faciliteiten komen die er voor zorgen dat we ook in een periode van economische krimp een minimum aantal leerlingen opleiden. De instroom van leerlingen moet ook in economisch zware tijden gewaarborgd blijven.
 • CNV Vakmensen stelt voor nadere afspraken te maken die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe we oudere werknemers die weer op de arbeidsmarkt komen ook daadwerkelijk perspectief bieden.
 • Concreet stelt CNV Vakmensen voor om werkgevers die een oudere werknemer in vaste dienst nemen een subsidie toe te kennen van € 5500,-. In het kader van deze regeling en het belang van instroom zien we een persoon vanaf 55 jaar als  ‘oudere’ .

Naleving cao

Oneerlijke concurrentie moet worden bestreden. Processen in de sector op het terrein van naleving moeten worden verbeterd. Het aantal buitendienstonderzoeken moet worden verhoogd en onderzoeken moeten sneller mogelijk worden gemaakt c.q. worden opgestart. Vermoeden van niet-naleving is toereikend in plaats van gegrond vermoeden.

De paritaire inzet als het gaat om nalevingsonderzoeken moet worden opgeschroefd om een level playing field te bevorderen.

Eerlijke werkgelegenheid / Uitzendkrachten

 • CNV Vakmensen stelt voor om uitzendkrachten ook een DI-budget toe te kennen. Ook voor uitzendkrachten worden de seniorendagen gefaseerd afgebouwd doch zij worden niet ‘gecompenseerd’ via een storting in het DI-budget. Bovendien is het ook voor hen van belang zich verder te ontwikkelen en daartoe een budget ter beschikking te hebben.
 • De bond stelt voor dat ook uitzendkrachten, net als bouwplaats- en uta werknemers een kilometervergoeding ontvangen van €0,32 per kilometer. De bond ziet niet in waarom uitzendkrachten een lagere vergoeding moeten ontvangen terwijl dezelfde kosten worden gemaakt. Dit geldt ook voor de toepassing van artikel 5.9.3 (bestuurderstoeslag) in het geval de uitzendkracht collega werknemers meeneemt.
 • CNV Vakmensen is van mening dat ook vakkrachten die als uitzendkracht werkzaam zijn in de sector gebruik moeten kunnen maken van de geldende ‘zwaarwerkregeling’. Uiteraard moeten zij voldoen aan de overige voorwaarden. De bond stelt voor dat cao partijen alles in het werk stellen om tot afspraken te komen met sociale partners in de uitzendbranche om deze voorziening mogelijk te maken.
 • CNV Vakmensen stelt voor uitzendkrachten in aanmerking te laten komen voor de PAGO/DIA van de bouw en infra sector.

Bevorderen kennis medezeggenschap en lidmaatschap Vakorganisatie

Om het kennisniveau van werknemers die actief zijn in medezeggenschap te bevorderen stelt CNV Vakmensen voor het lidmaatschap van vakorganisaties te stimuleren. Werknemers die actief zijn binnen de medezeggenschap van de onderneming kunnen op kosten van de werkgever lid worden van een werknemersorganisatie.

Arbeidsmarkt en loopbaan

 • We stellen voor dat een beperkte vorm van (2e lijns) loopbaan- en scholingsadvies kosteloos toegankelijk blijft als opvolging van de DIA gesprekken en/ of op verzoek van werkgevers of werknemers. Deze begeleiding moet eraan bijdragen dat werknemers die vastlopen in hun werk en zelf niet de competenties hebben om loopbaan- of scholingskeuzes te maken, een steuntje in de rug krijgen.
 • Gezien de ontwikkelingen van het skillspaspoort  en de pilots die daarmee starten, kan de loopbaanbegeleiding hieraan goed gekoppeld worden. De ervaring leert dat een deel van de populatie persoonlijk contact en hulp nodig heeft om hiermee goed te kunnen werken. Een skillspaspoort geeft zowel werkgevers als werknemers inzicht in de potentie van werknemers en helpen hen in actie te komen.
 • Daarnaast pleiten we voor een pilot met Leerambassadeurs op de werkvloer (werknemers die met extra opleiding collega’s kunnen helpen met scholingsvragen) om te onderzoeken of dit de drempel naar scholing (ook via de Leerrekening) kan verlagen.

Voorstellen werkgevers en FNV

Ben je ook benieuwd naar de voorstellen van de werkgevers? Je kunt deze hier downloaden.

Voorstellenbrief-FNV-cao-Bouw-Infra-2021.pdf

Werkgeversvoorstellen cao Bouw 2021 3 mrt 2021.pdf
 • Als de werkgevers het tijdspaarfonds er af willen hebben dan kan het jaarrond model er ook wel af. Want daar wordt bij ons bedrijf totaal niet mee om gegaan zoals het hoort.

  Waarom kunnen afspraken niet nageleefd worden zoals afgesproken.

 • Tijdspaarfonds moet behouden worden, voor veel mensen is het fonds financieel belangrijk

 • Ik zie geen voorstel om met 45 dienstjaren te kunnen stoppen.

  Dit is toch afgesproken in het pensioen akkoord.

  Waarom niet?

 • H Keller

  IK heb de vragenlijst ingevuld die door een bedrijf met het CNV zijn opgesteld mijn mening gegeven

  Maar er zijn heel wat leden van het CNV en FNV die de vragen lijst niet hebben gehad .

  Zo kun je niet zien wat er leeft onder je leden en niet leden .

  Van de mensen die deze lijst niet hebben gehad zijn er veel mensen op tegen dat er wijzigingen hier in worden door gevoerd.

  Hoe kan dat alle leden deze vragen lijst niet hebben gehad graag u antwoord hierop .

 • @Stema We hoeven geen cao voorstel in te dienen voor het onderwerp 45 dienstjaren. Dit  onderwerp wordt op Landelijk niveau besproken. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn van ‘ 45 jaar werken is genoeg’ . Basis hiervoor is opgenomen in het pensioenakkoord. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

 • @Huibert Het onderzoek over het Tijdspaarfonds vindt plaats door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dus niet door de bonden georganiseerd. Werknemers zijn ‘willekeurig’ benaderd met de vragenlijst. Dus leden en ongeorganiseerden zullen uiteindelijk de vragenlijst hebben ontvangen.