Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Stem uiterlijk 10 mei over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Bouw en Infra!

Op vrijdag 13 april 2018 hebben cao partijen tijdens de zevende ronde van onderhandelingen over jouw nieuwe cao een onderhandelingsresultaat bereikt.

Op deze pagina vind je puntsgewijs de belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat.

Wil je het volledige resultaat lezen? Klik hier!
Onderhandelingsresultaat cao Bouw en Infra

De nieuwe cao met een looptijd van 21 maanden bevat afspraken over een loonsverhoging van 5,35%. Uitgaande van 12 maanden gaan de lonen ruim 3% per jaar omhoog.

Naast de loonverbetering zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van de instroom van nieuwe werknemers. Dit is erg belangrijk voor de sector. De komende jaren is er naar verwachting een tekort aan collega’s. De Bouw & Infra heeft 55.000 werknemers nodig om het werk klaar te krijgen. We moeten de sector weer aantrekkelijk maken voor jongeren, voor werknemers uit andere sectoren en mensen die aan de kant staan.

Hieronder vind je het akkoord in hoofdlijnen

Loon

Het vast overeengekomen loon wordt:

  • per 1 augustus 2018 structureel verhoogd met 2,35%
  • per 1 juli 2019 met 3%

De eerste verhoging is per 1 augustus, omdat het traject om een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao te krijgen enkele maanden duurt. Deze AVV is noodzakelijk om de loonsverhoging ook voor ongeorganiseerde werkgevers af te dwingen.

Veiligheid en ‘bouwspraak’

Partijen stellen een veiligheidsorgaan samen om de veiligheid op de bouwplaats te bevorderen. De communicatie op de bouwplaats moet worden verbeterd. (Bijna-) ongelukken door taalproblemen gaan we bestrijden. Werklieden moeten een nieuwe taal leren, de ‘Bouwspraak’. Die ‘Bouwspraak’ bestaat uit woorden en pictogrammen. Het beheersen van deze ‘bouwspraak’ is een voorwaarde om op een bouwplaats te mogen komen. Communicatie moet daardoor verbeteren.

Instroom

Werkgevers en bonden gaan samen verder uitwerken en investeren om de instroom van jongeren te bevorderen. Lesmateriaal voor leerlingen wordt goedkoper door financiële steun van de sector. Daarnaast investeren we in opleidingen van ‘kleine beroepen’, om deze zo in stand te houden. We gaan maatregelen treffen waardoor zij-instroom uit andere sectoren wordt gestimuleerd. Belemmeringen die er zijn om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te laten instromen willen we ongedaan maken.

Langer doorwerken / Ouderenregeling

CNV Vakmensen heeft een voorstel ingediend om een ‘ouderenregeling’ in de cao op te nemen waarbij de hoofdlijn is dat werknemers voor 80% werken, voor 90% loon ontvangen en de pensioenopbouw 100% blijft. Alle definitieve modellen en berekeningen zijn opgeleverd en besproken. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke regeling NIET leidt tot verbeteringen ten opzichte van de bestaande regelingen uit de cao.

We gaan meer voorlichting geven over de huidige mogelijkheden. Samen met werkgevers trekken we op richting politiek en maken ons sterk voor een flexibele AOW voor ‘de zware beroepen’. Na 45 jaar werken moet dit ingaan.

UTA werknemers

Er komt een groot onderzoek onder uta-werknemers over werkdruk en over arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld reistijd, reiskosten, overwerk en de wijze van arbeidsvoorwaardelijke compensatie door de werkgever.

Arbeidstijden

Werkgevers willen de kaderregeling voor de infra-branche zo inrichten dat de werkgever afspraken kan maken met de ondernemingsraad en de nu vereiste 70%-instemming van de werknemers achterwege laten. Deze wens van werkgevers is aan de cao-tafel niet gehonoreerd. De huidige jaarmodellen binnen de infra functioneren naar behoren.

Binnen het ‘spaarurenmodel’ kan nu ook in halve uren worden gespaard. Dat gold voorheen alleen hele uren. Opgebouwde en niet opgenomen uren blijven ook na 1 april van een kalenderjaar staan. Het is aan de werknemer zelf om te bepalen of de opgebouwde uren aan hem moeten vrijvallen of moeten blijven staan. Huidige maximaal op te sparen uren blijft gelijk.

Uitzendkrachten

Het verschil tussen nieuwkomer en vakkracht komt te vervallen; er zijn alleen nog maar vakkrachten. De bijdrage in de ziektekostenverzekering behoort nu ook tot de inlenersvergoeding en die vergoeding gaan vakkrachten (via uitzendbureau) nu ook ontvangen. Ook komt er een ‘vergewisbepaling’ in de cao. De inlenende werkgever moet zich ervan overtuigen dat de uitzendkracht een schriftelijke verklaring van het uitzendbureau heeft ontvangen en dat de opgenomen beloning conform de inlenersvergoeding is.

Ziekte en reisuren

Werkgevers wilden de loondoorbetaling bij ziekte verlagen en de reisuren voor meerijders versoberen. Ook die wensen zijn van tafel gegaan.

Werken bij vorst

De werkstop door vorst gaat ook gelden voor onderaannemers en uitzendkrachten. Als de norm van -6 graden Celcius wordt gerealiseerd en werknemers beëindigen - na overleg met de werkgever - de werkzaamheden, dan is de werkgever verplicht dit ook voor ingeschakelde onderaannemers en uitzendkrachten te laten gelden.

Samen sterk

Binnenkort kan er gestemd worden over dit resultaat. Ben je lid van een vakbond? Dan telt je stem officieel mee. Ben je nog geen lid, of heb je een collega die nog geen lid is? Maak dan gebruik van deze actie van CNV Vakmensen!

We hebben de steun van iedereen hard nodig, samen staan we sterk!