Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
Cao Bouw & infra: Korte klap of langdurig traject, wat vind jij van dit resultaat?
De afgelopen weken heeft CNV Vakmensen leden en werknemers een keuze voor
de nieuwe cao Bouw & Infra voorgelegd. Via bezoeken aan projecten, website, nieuwsbrief en jeachterban.nl (community) hebben we om een standpunt gevraagd. Een kort traject, korte klap genoemd, met een loonafspraak en zo weinig mogelijk andere (werkgevers)punten. Of een langdurig traject, waarin werkgevers met een grote lijst aan verslechteringsvoorstellen zullen komen. De uitkomst van onze raadpleging is, dat heel duidelijk naar voren komt dat een kort traject jullie voorkeur heeft. Die voorkeur en bereidheid is er bij de werkgevers ook. Besprekingen de achterliggende tijd hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat in geval van een ‘korte klap.’ Dit resultaat leggen we graag hier ter stemming aan jullie voor.
 
Positief of negatief, hoe werkt het?
Een onderhandelingsresultaat wordt pas omgezet in een definitieve cao wanneer de leden daar in meerderheid mee instemmen. Bij een positief stemresultaat zal er zo spoedig mogelijk een nieuw cao-boekje komen. Dat moet snel kunnen aangezien de wijzigingen minimaal en zeer beperkt zijn. Vervolgens kan iedere werknemer op 1 juli zijn eerste loonsverhoging ontvangen. Ook als je niet werkt voor een lid van de AFNL of Bouwend Nederland. Bij een negatief stemresultaat loopt in ieder geval de huidige cao voor een jaar ongewijzigd door. Dan is er geen loonsverhoging, maar ook geen verslechtering, omdat geen van de partijen de cao heeft opgezegd.

Crisis achter ons?
Er is sprake van herstel als het gaat om de orderportefeuille. De toekomst voor de bouw ziet er volgens vele cijfers zonnig uit. Er zijn echter ook nog veel bedrijven met problemen. Bedrijven die in de crisisjaren werken hebben aangenomen onder voorwaarden die ze nu (hopelijk) niet meer willen aanvaarden. Marges (winst) op geleverd werk zijn nog matig tot slecht. Werkgevers zijn nog steeds huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen.
Iedere maand ontvangen we een overzicht van werknemers met een dienstverband onder de cao Bouw & Infra. In deze overzichten is nauwelijks sprake van een toename. Wel zien we het aantal flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten en zzp’ers) sterk toenemen en juist dat willen we een halt toeroepen.

Stijgende AOW- leeftijd
We krijgen van jullie heel duidelijk te horen dat er een oplossing moet komen voor mensen met een zwaar beroep en de almaar stijgende leeftijd voor de AOW- uitkering. De AOW is voor mensen in de bouw het belangrijkste inkomen bij pensionering. We moeten dus ook eerst bij de politiek zijn om voor jullie een oplossing te bespreken. Of de politiek met een goede en acceptabele oplossing komt is onzeker. Maar dat we daar als eerste moeten aankloppen is zeker. Het onderwerp zullen we uiteraard ook intensief met werkgevers gaan bespreken.

Breng je stem uit!
Jullie stem is dus bepalend! Je kan tot uiterlijk 5 maart 2017 hier je stem uitbrengen. Maak gebruik van je recht en stem.Onderhandelaars leggen het resultaat positief aan jullie voor. Het advies van de cao commissie (werkende leden cao bouw & infra) volgt donderdag en zullen we vermelden op de website en via een digitale nieuwsbrief. De komende weken organiseren we een aantal regionale bijeenkomsten. Over data en plaatsen ontvangen jullie op zeer korte termijn informatie.
 
Kortom, het onderhandelingsresultaat bevat een beperkt aantal afspraken die passen bij het karakter van de ‘korte klap’. Daarnaast werd op 1 januari jongstleden het loon verhoogd met 0,25% en werd het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget verhoogd. Voor bouwplaatspersoneel van 3,21% naar 3,40% en voor UTA van 1,56% naar 1,80%. Dit op basis van afspraken uit de huidige cao.

Heb je vragen voor je je stem kunt en wilt uitbrengen? Stel ze dan onder dit bericht of bel naar één van beide onderhandelaars. Roel van Dijk (06-53384473) of Gijs Lokhorst (06-51202970). Doe dat dan wel voor 5 maart aanstaande.

Hoe nu verder richting de cao voor 2018?
Wij zien 2017 als een overgangsjaar. Voor de cao 2018 moet het wat ons betreft echt gaan gebeuren. Uiteraard denken werkgevers daar precies hetzelfde over. We moeten er dan ook klaar voor zijn en daar hebben we jullie hard bij nodig! Onder het motto ‘ de maat voor morgen’ gaat CNV Vakmensen intensief met leden en werknemers in gesprek en discussie over ‘de cao van overmorgen’. In het voorjaar organiseren we bijeenkomsten in het land en voeren we discussie hier op je achterban. Doe mee! Het gaat om jouw cao en toekomst!

Reparatie WW
De komende weken leggen we naar alle waarschijnlijkheid ook de afspraken over de reparatie van de WW ter instemming aan jullie voor. Het gaat om een regeling die vakbonden samen organiseren om de terugloop van de duur van de wettelijke WW-uitkering op te vangen. Samen zijn we sterk.

Het hele resultaat lezen? Download het PDF bestand hier.

Nu ben jij aan zet. Wat vind je van het akkoord? Ben jij voor of tegen?