Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen nieuwe cao vooruit geschoven

De onderhandelingen bij Carglass zouden starten op 6 december. Dit moesten we alleen verschuiven om de onderhandelingen over het Sociaal Plan, de SBR, voor het hoofdkantoor af te ronden én ook de nieuwe pensioenregeling moest vóór 1 januari worden afgerond. Wij starten nu op 9 januari 2019.

Sociaal plan (SBR) hoofdkantoor te Son

We kijken nadrukkelijk naar de personele inrichting van het hoofdkantoor te Son. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat mensen hun baan gaan verliezen. Geen prettig vooruitzicht, zeker zo vlak voor de feestdagen zit je daar niet op te wachten. Daarnaast zullen ook nog veel mensen geconfronteerd worden met veranderingen in hun huidige functie. Ook dat brengt onzekerheid met zich mee. Daarom hebben de vakbonden voorrang gegeven aan het afsluiten van een goed sociaal vangnet in een Sociale Begeleidingsregeling.

Afgelopen week is dit afgerond en hebben de leden in het hoofdkantoor ingestemd met het resultaat van deze onderhandelingen. Dat geeft voor hen in ieder geval een beetje rust. Nu moet nog helderheid gegeven worden over de vraag wat de reorganisatie voor ieder van deze mensen gaat betekenen. Carglass gaat daar nu invulling aan geven.

Pensioenregeling verlengd

Het contract voor de pensioenregeling loopt eind dit jaar af. Per 1 januari moet er een nieuwe zijn voor de medewerkers van Carglass. Er is een nadrukkelijk verschil van inzicht tussen Carglass en de vakbonden over de vorm van de nieuwe pensioenregeling.

Carglass wil een zogenaamde DC-regeling, Defined Contribution. Deze regeling gaat er vanuit dat het resultaat van de beleggingen van de ingelegde premie bepaalt hoe hoog je pensioen er uiteindelijk uit gaat zien. Dit komt neer op dat je dan dus als deelnemer zelf de vinger aan de pols moet houden en mee moet denken over de manier waarop je pensioenpremie wordt belegd, om daarmee de hoogte van je pensioen te kunnen bepalen.

Vakbonden geven nadrukkelijk de voorkeur aan een zogeheten CDC-regeling, Collective Defined Contribution, met duidelijke afspraken over de richting en manier waarop het pensioen moet worden opgebouwd. Dit zou dan via een Pensioenfonds kunnen worden ingericht.

We zijn het helaas nog niet met elkaar eens, daarom wordt de huidige regeling met één jaar verlengd. De extra kosten die dat met zich mee brengt komen voor rekening van Carglass.

Cao onderhandelingen 2019

Door al deze ontwikkelingen is het onderhandelingsproces over de cao 2019 naar achter geschoven. De deadlines van de 2 hierboven beschreven zaken had toch duidelijk een hogere prioriteit. Dat wil niet zeggen dat de inhoud en kwaliteit van een goede cao voor de medewerkers daaronder moeten lijden. Daar gaan wij nu alsnog werk van maken.

Op 9 januari starten wij daarom met de onderhandelingen over de cao 2019. In deze cao zal in ieder geval niet de verplichting van deelname aan het Jaaruren systeem, het JUS, worden opgenomen. Daarover zullen nog nadere gesprekken gevoerd worden. Het is immers voor iedereen duidelijk dat er iets moet gebeuren met het goed inrichten van de bezetting om beter te kunnen inspelen op de wijze waarop het werkaanbod zich ontwikkeld. Het is daarbij van groot belang dat hier goede en sluitende afspraken worden gemaakt over de inspraak van de werknemer.

Wij zullen jullie zeker op de hoogte houden.

Rest mij voor nu ieder van jullie en jullie naasten mooie, gelukkige feestdagen toe te wensen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2019.