Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen CNV Vakmensen cao DSM NL Services

Hieronder lees je de voorstellen, zoals we die vanuit CNV Vakmensen naar jouw werkgever DSM hebben verzonden. Laat je weten wat je ervan vindt? Ik hoor het graag! Het gaat immers over jouw cao!

 

1. Looptijd

Wij stellen voor dat de cao wordt afgesproken voor de duur van 1 jaar en een looptijd heeft van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019.

2. Inkomen

Wij stellen voor

 • de loonschalen en de individuele salarissen te verhogen met 3,5 % per 1-1- 2018.
 • Dat medewerkers die werken in ploegendienst in principe geen overwerk hoeven te verrichten. Hun werk en leef ritme wordt door de constante dienstwisselingen al fors onder druk gezet. Indien het absoluut niet anders kan, zijn wij van mening dat ploegendienstmedewerkers bij overwerk de vergoeding hiervoor over hun totale inkomen krijgen, dus ook over de toeslag voor de ploegendienst.

3. Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid wordt als begrip te pas en te onpas gebruikt als kapstok voor een veelheid van zaken die iets te maken kunnen hebben met inzetbaarheid van werknemers. Als puntje bij paaltje komt wordt er echter verzuimd dit concreet en slagvaardig te specificeren en in te vullen met concrete duidelijke en harde afspraken over verantwoordelijkheid, inhoud, planning en de faciliteiten inclusief tijd.

Tijdens de onderhandelingen over het nieuwe sociaal plan voor DSM NL is er herhaaldelijk gesproken over het belang van goede invulling van Duurzame Inzetbaarheid van de werknemer bij DSM. Hiermee kan de inzetbaarheid, fitheid, ontwikkeling al dan niet voor nieuwe, andere, carrière perspectieven volop benut worden. Dit begint dus niet pas als het einde van een dienstverband in zicht komt, maar vanaf de dag dat de werknemer in dienst treed bij DSM NL en vervolgens gedurende zijn/haar gehele carrière bij DSM.

Als werkgever en de vakbonden dus het grote belang van goede invulling van Duurzame Inzetbaarheid onderschrijven zal het geen probleem hoeven te zijn om de volgende voorstellen concreet te maken en direct in te voeren.

Mensen zijn zeer belangrijk voor de onderneming. Dáár moet in geïnvesteerd worden, dáár moet de prioriteit weer komen te liggen. Mensen moeten zich ontwikkelen, moeten zich kúnnen ontwikkelen, moeten zich willen ontwikkelen. Binnen hun eigen functie, naar een andere functie, naar hun toekomst! Dan worden ze sterker en beter en uiteindelijk wordt DSM daar ook sterker en beter van en dat is de toekomst.

Hierbij zal het duidelijk moeten zijn dat kosten vóór de baten gaan. Het is veelal onmogelijk om vooraf in geld te calculeren of en hoeveel waarde Duurzame Inzetbaarheid oplevert. Eén ding is echter wel zeker, niet of onvoldoende investeren in Duurzame Inzetbaarheid betekent zeker achteruitgang en uiteindelijk verlies zowel voor de werkgever als ook de werknemer.

Nu weer terug naar concrete zaken, wat wil CNV Vakmensen:

 • De werkdruk wordt als te hoog ervaren. Er moeten concrete afspraken gemaakt worden over het terugdringen van werkdruk.
 • Er wordt te weinig rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen. Iedere leeftijd kent zijn eigen sterke en minder sterke mogelijkheden. Dáár moet enerzijds gebruik van gemaakt worden en anderzijds rekening mee gehouden worden. Niet afrekenen! Hierover moeten afspraken gemaakt worden hoe dit concreet te maken en in te vullen.
 • Er moet geïnvesteerd worden in Duurzame Inzetbaarheid door een persoonlijk budget voor iedere werknemer beschikbaar te stellen. Daarmee moet iedere werknemer op basis van eigen keuzes kunnen investeren in projecten die bijdragen aan zijn/haar persoonlijke Duurzame Inzetbaarheid, zoals studie, ontwikkeling en gezondheid.
  Wij denken hierbij aan een Individueel budget van € 2000,= per periode van 2 jaar.
 • Duurzame inzetbaarheid moet als thema een vast onderdeel worden van gesprekken over voortgang en ontwikkeling tussen leidinggevende en werknemer. Hier moet de leidinggevende ook op worden beoordeeld.
 • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om advies in te winnen over een mogelijk ontwikkeltraject, buiten de hiërarchische lijn. Daar zou mogelijk het Mobiliteit Centrum ook een rol in kunnen vervullen, maar dan zal daar ook de benodigde kennis voor moeten worden binnengehaald. Zo mogelijk door het inhuren van op dit terrein bestaande en ervaren externe bureaus. 
 • Wij stellen voor dat er invulling gegeven wordt aan modellen van het Generatiepact, zoals bijvoorbeeld 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
 • TOR regeling met behoud van volledig dienstverband handhaven en zodanig oprekken dat het mogelijk is om aan te sluiten op de AOW.
 • Bij de TOR regeling dient een concrete afspraak gemaakt te worden over volledige herbezetting.

4. Werkgelegenheid

Wij stellen voor dat DSM:

 • Gedurende de looptijd van deze CAO géén vermindering van het aantal vaste arbeidsplaatsen doorvoert, anders dan wat inmiddels is overeengekomen. 
 • Dat er binnen de onderneming zoveel mogelijk mensen in vast dienst worden genomen
 • Dat het aantal tijdelijke krachten tot een minimum wordt beperkt. Graag worden wij geïnformeerd over de huidige inzet van flexibele krachten. 

Tevens stellen wij voor dat DSM:

 • 40 arbeidsplaatsen beschikbaar stelt en invult voor jonge mensen met een arbeidsbeperking en waar mogelijk dit uiteindelijk ook te laten overgaan in vaste contracten.
 • 250 stageplaatsen beschikbaar stelt verdeeld over alle vestigingen en de niveaus MBO, HBO en academici.

5. WGA Premie

Wij wensen af te spreken dat werkgever de gedifferentieerde WGA premie volledig voor haar rekening neemt en dat dit als structurele afspraak in de CAO wordt opgenomen (Géén protocol afspraak).

6. Internationale solidariteit

U heeft in de rapportage die ik u namens CNV Internationaal vorig jaar heb gestuurd, kunnen zien welk belangrijk en goed werk met de bijdrage van DSM gedaan wordt en dat daar ook naar DSM de nodige erkenning en waardering wordt uitgesproken.

Wij stellen voor dat DSM een bijdrage levert aan de projecten van CNV Internationaal ter hoogte van € 10.000,=.

7. Diversen

Wij behouden ons het recht voor, gedurende de onderhandelingen nieuwe voorstellen in te dienen.