Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Dit zijn onze voorstellen voor de nieuwe cao Fibrant

Hieronder vind je voorstellen die CNV Vakmensen heeft verstuurd naar jullie werkgever in verband met de komende cao-onderhanelingen die morgen, 12 oktober zullen starten. De voorstellen zijn opgemaakt met jullie en veel van jullie collega's. Onder de brief kun je vragen stellen en opmerkingen achterlaten.

Maak hier gebruik van en wijs ook je collega's hierop. Wij blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voorstellen cao Fibrant BV 2019

1.    Looptijd

Wij stellen voor dat de cao wordt afgesproken voor de duur van 1 jaar en een looptijd heeft van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.
Langere looptijd is onder de juiste afspraken bespreekbaar.

2.    Inkomen

Wij stellen voor om de progressieve groei tussen de verschillen in diverse inkomensbestanddelen te temperen en waar mogelijk terug te dringen. In dat kader stellen wij voor:

 • de loonschalen en de individuele salarissen te verhogen met het inflatie percentage (CPI) per 31-12- 2019.
 • Daarenboven de salarisschalen en de individuele jaarsalarissen te verhogen met een nominaal bedrag van € 1200,-.
 • Dat medewerkers die werken in ploegendienst in principe geen overwerk hoeven te verrichten. Hun werk en leef ritme wordt door de constante dienstwisselingen al fors onder druk gezet. Indien het absoluut niet anders kan, zijn wij van mening dat ploegendienstmedewerkers bij overwerk de vergoeding hiervoor over hun totale inkomen krijgen, dus ook over de toeslag voor de ploegendienst.
 • Alle medewerkers dragen vanuit hun functie en verantwoordelijkheid maximaal bij aan behaalde resultaten.
  De resultaatbeloning zoals opgenomen in artikel 24 a moet dan ook zodanig worden aangepast dat hier geen verschil meer wordt gemaakt tussen de verschillende salarisschalen. Dus één gelijk percentage als resultaatbeloning voor alle medewerkers ongeacht in welke salarisschaal de medewerker is ingedeeld.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid wordt als begrip te pas en te onpas gebruikt als kapstok voor een veelheid van zaken die iets te maken kunnen hebben met inzetbaarheid van werknemers. Als puntje bij paaltje komt, wordt er echter verzuimd dit concreet en slagvaardig te specificeren en in te vullen met concrete duidelijke en harde afspraken over verantwoordelijkheid, inhoud, planning en de faciliteiten inclusief tijd en tot slot de uitvoering.

Er is meerdere malen met Fibrant gesproken over het belang van goede invulling van Duurzame Inzetbaarheid van de werknemer bij Fibrant. Hiermee kan de inzetbaarheid, fitheid, ontwikkeling al dan niet voor nieuwe, andere, carrière perspectieven volop benut worden. Dit begint dus niet pas als het einde van een dienstverband in zicht komt, maar vanaf de dag dat de werknemer in dienst treedt bij Fibrant en vervolgens gedurende zijn/haar gehele carrière bij Fibrant.

Als werkgever en de vakbonden dus het grote belang van goede invulling van Duurzame Inzetbaarheid onderschrijven zal het geen probleem hoeven te zijn om de volgende voorstellen concreet te maken en direct in te voeren.

Mensen zijn zeer belangrijk voor de onderneming. Dáár moet in geïnvesteerd worden, dáár moet de prioriteit weer komen te liggen. Mensen moeten zich ontwikkelen, moeten zich kúnnen ontwikkelen, moeten zich willen ontwikkelen. Binnen hun eigen functie, naar een andere functie, naar hun toekomst! Dan worden ze sterker en beter en uiteindelijk wordt Fibrant daar ook sterker en beter van en dat is de toekomst.

Hierbij zal het duidelijk moeten zijn dat kosten vóór de baten gaan. Het is veelal onmogelijk om vooraf in geld te calculeren of en hoeveel waarde Duurzame Inzetbaarheid oplevert. Eén ding is echter wel zeker, niet of onvoldoende investeren in Duurzame Inzetbaarheid betekent zeker achteruitgang en uiteindelijk verlies zowel voor de werkgever als ook de werknemer.

Nu weer terug naar concrete zaken. Wat wil CNV Vakmensen:

 • De werkdruk wordt als te hoog ervaren. Er moeten concrete afspraken gemaakt worden over het terugdringen van werkdruk.
 • Er wordt te weinig rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen. Iedere leeftijd kent zijn eigen sterke en minder sterke mogelijkheden. Dáár moet enerzijds gebruik van gemaakt worden en anderzijds rekening mee gehouden worden. Niet afrekenen!
  Hierover moeten afspraken gemaakt worden hoe dit concreet te maken en in te vullen.
 • Er moet geïnvesteerd worden in Duurzame Inzetbaarheid door een persoonlijk budget voor iedere werknemer beschikbaar te stellen. Daarmee moet iedere werknemer op basis van eigen keuzes kunnen investeren in projecten die bijdragen aan zijn/haar persoonlijke Duurzame Inzetbaarheid, zoals studie, ontwikkeling en gezondheid.
  Wij denken hierbij aan een Individueel budget van € 2000,= per jaar.
 • Duurzame inzetbaarheid moet als thema een vast onderdeel worden van gesprekken over voortgang en ontwikkeling tussen leidinggevende en werknemer. Hier moet de leidinggevende ook op worden beoordeeld.
 • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om advies in te winnen over een mogelijk ontwikkeltraject, buiten de hiërarchische lijn. Daar zal ook de benodigde kennis voor moeten worden binnengehaald. Zo mogelijk door het inhuren van op dit terrein bestaande en ervaren externe bureaus.
 • Wij stellen voor dat er invulling gegeven wordt aan modellen van het Generatiepact, zoals bijvoorbeeld 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
 • Bij de TOR regeling dient een concrete afspraak gemaakt te worden over volledige herbezetting. Dit geld niet alleen voor de ploegendienst, maar ook voor de andere afdelingen.

4.    Functiewaardering

Bij de medewerkers bestaat het gevoel dat de vereisten in de functie en de indeling in een van de salarisschalen niet meer in balans is. Enerzijds lijkt het onlogisch dat verschillende kennis vereisten in eenzelfde salarisschaal blijven ingedeeld. Anderzijds wordt dit gevoel van onbalans ook bevestigd, doordat er bonussen worden toegekend aan medewerkers die in een zelfde functieschaal zijn ingedeeld, maar waar werkinhoudelijk een verschil in kennis vereist wordt.

In dit kader stellen wij voor om de functies en de bijbehorende kennisvereisten tegen het licht te houden en zo nodig te herwaarderen en herindelen. Dit zou dan moeten worden uitgevoerd door externe deskundigen.

5.    Werkgelegenheid

Wij stellen voor dat Fibrant:

 • Gedurende de looptijd van deze CAO géén vermindering van het aantal vaste arbeidsplaatsen doorvoert.
 • Dat het aantal tijdelijke krachten tot een minimum wordt beperkt.  Graag worden wij geïnformeerd over de huidige inzet van flexibele krachten.

Tevens stellen wij voor dat Fibrant:

 • 5 arbeidsplaatsen beschikbaar stelt en invult voor (jonge) mensen met een arbeidsbeperking en waar mogelijk dit uiteindelijk ook te laten overgaan in vaste contracten.
 • 20 stageplaatsen beschikbaar stelt verdeeld over MBO, HBO en WO.

6.    WGA Premie

Wij stellen voor de looptijd van het Werkbegeleidingsplan te verlengen met de looptijd van de cao.

Daarnaast stellen wij voor het werkbegeleidingsplan ook van toepassing te verklaren voor alle medewerkers die na 1 april 2014 in dienst zijn gekomen.

7.    Werkbegeleidingsplan, WBP

Wij wensen af te spreken dat werkgever de gedifferentieerde WGA premie volledig voor haar rekening blijft nemen en dat dit als structurele afspraak in de CAO wordt opgenomen (Géén protocol afspraak).

8.    Internationale solidariteit

Wij stellen voor dat Fibrant een bijdrage levert aan de projecten van CNV Internationaal ter hoogte van € 10.000,=.

9.    Diversen

Wij stellen voor dat:

 • Artikel 16 lid 4 zodanig wordt aangepast dat medewerkers die in deeltijd werken de overwerkvergoeding krijgen vanaf het moment dat zij langer moeten werken dan zij contractueel zijn overeengekomen.
 • Artikel 40 (MyChoice) nader wordt beoordeeld over de uitvoering. Medewerkers in ploegendienst hebben de indruk en overtuiging zij meer moeten betalen voor het kopen van dagen, dan dat zij krijgen indien zij dagen verkopen. Volgens dit artikel zou daar géén verschil in mogen zijn.
 • Artikel 41 wordt gecompleteerd met de koppeling aan het “FiVit” programma.
 • Artikel 44 lid 4 wordt aangepast, zodanig dat het Georganiseerd Overleg, GO, altijd wordt geïnformeerd, ongeacht of hier werkgelegenheidsaspecten bij betrokken zijn.
 • Protocol Bijlage 1 lid 4.c. zodanig wordt geformuleerd, dat het structureel onderdeel wordt van de cao.

Wij behouden ons het recht voor, gedurende de onderhandelingen nieuwe voorstellen in te dienen.

CNV Vakmensen
Ron Smeets – bestuurder