Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao-vernieuwing bij KLM. Gaat dat lukken?

Bij de laatste cao-onderhandelingen bij KLM is afgesproken om op vernieuwende wijze tijdens de looptijd van de cao aan de slag te gaan met vernieuwende ideeën. Je ziet dat terugkomen in het onderhandelingsresultaat:

"Nieuwe aanpak cao: co-creatie

Partijen zullen met een nieuwe werkwijze (co-creatie) gedurende de looptijd van deze cao de problematiek van duurzame inzetbaarheid nader definiëren en middels co-creatie gezamenlijk oplossingen zoeken, met als doel de duurzame inzetbaarheid van KLM-werknemers te bevorderen. Het doel is dat medewerkers gezonder kunnen werken tot aan hun pensioen en/of toegerust zijn voor de arbeidsmarkt en dat KLM op een duurzaam houdbare wijze in staat is werkgelegenheid te bieden.

Partijen zullen met en nieuwe werkwijze (co-creatie) gedurende de looptijd van de cao, mede in het kader van duurzame inzetbaarheid, de roosterregeling vereenvoudigen en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij de behoefte van de werknemer en KLM.

De nieuwe werkwijze houdt in dat de partijen gezamenlijk oplossingsrichtingen zoeken voor bovenstaande problematiek. Daarbij wordt gekozen voor een open dialoog, waarbij ook ervaringen van organisaties buiten KLM worden betrokken."

Werkgroepen

Sinds het afsluiten van het cao-akkoord is doorgepraat over hoe we dat concreter gaan invullen. Er komen verschillende werkgroepen, gericht op de beide onderwerpen (duurzame inzetbaarheid en roosters) en ingesteld per werkomgeving (klantcontact/passage, fysiek zwaar werk/platform&cargo, kantooromgeving en de technische dienst). Die groepen moeten op onderzoek uit samen met de werkenden in hun “domein” om oplossingen te zoeken die in de cao uiteindelijk leiden tot betere en slimmere afspraken.

Vernieuwing

We gaan het dus allemaal anders doen. Niet aan een tafel met vakbondsdelegaties en een paar KLM-medewerkers afspraken maken waar jullie (onze leden) over kunnen stemmen. Maar gezamenlijk (KLM en bonden) input ophalen vanuit de werkvloer om te kijken welke frisse ideeën we kunnen toepassen op de cao van de toekomst. Natuurlijk hopen we dat dit leidt tot verbeteringen waar we al lang naar op zoek zijn. Gezondere roosters? Meer bewust KLM-beleid om je te begeleiden door je loopbaan? Meer mogelijkheden om zelf je rooster in te richten met je collega’s? Het komt allemaal op tafel.

Win-win oplossingen?

Toch proef ik ook wat scepsis bij mezelf. We hebben beloofd om open en constructief naar oplossingen te zoeken, niet bij voorbaat uit te zijn op bezuinigingen en te zoeken naar een win-winoplossing. En ja, er zijn veel gedeelde belangen van werknemer en werkgever, beiden hebben baat bij een succesvol bedrijf met stabiele werkgelegenheid en een goede loonontwikkeling. Daarbij past een houding van samen bouwen aan een cao gericht op de toekomst.

Maar uiteindelijk zijn er ook gewoon harde belangen van werknemers en werkgever die verschillen. Meer vrije tijd is een lagere aanwezigheidsfactor op het werk. Eerder stoppen met werken zijn hogere pensioenkosten voor werkgever. En meer omscholen om niet je hele leven fysiek zwaar werk te verrichten, met bijbehorende hoge uitvalrisico’s, betekent zowel meer geld (om je om te scholen) als een lagere aanwezigheidsfactor (want leren kost tijd).

De vraag is dan ook, hoe groot is werkelijk de ruimte voor nieuwe oplossingen? En als die er is, hoe komen we daar? Ik ben benieuwd naar jullie ideeën hierover.