Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Resultaat cao Metaal en Techniek

Goed nieuws! We hebben eindelijk een resultaat. Na de vastgelopen onderhandelingsronde op 5 juni 2019, een afgeslagen laatste reddingsboei van CNV Vakmensen en een succesvolle stakingsdag op vrijdag 28 juni 2019 in de Metaal en Techniek, zijn we er uiteindelijk uitgekomen. In deze blog lees je de belangrijkste punten uit het akkoord.

Stakingen uitgesteld

Werkgevers zijn eindelijk bereid om stappen te zetten. Onder druk van nieuwe stakingen en de wetenschap van het belang van de verlenging van onze pensioenregeling zijn vakbonden en werkgevers tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Dat betekent dat alle stakingsacties in de bedrijven worden uitgesteld, in afwachting van de ledenraadplegingen. 

> Download het principeakkoord

Looptijd cao

De looptijd van de cao is 28 maanden, van 31 mei 2019 tot en met 30 september 2021.

Ontwikkeling en opleidingsbudget

Wij vinden het belangrijk dat je zelf kunt bepalen wat jij met je persoonlijk opleidingsbudget doet. Onze loopbaancoaches kunnen je daarbij helpen.

Dit zijn de nieuwe loopbaanafspraken in de cao:

 • Via onze loopbaancoaches kun je een cursus of opleiding aanvragen. We zijn blij met dat we ongeveer 1.000 vouchers van maximaal 1.500 euro hebben kunnen afspreken. Daarvan kan 10% besteed worden aan uitzendkrachten ten behoeve van het behoud van de sector. Deze vouchers worden geoormerkt als ‘mobiliteitsvouchers’.
 • Er komt een nieuwe aparte loonschaal voor BBL-leerlingen, omdat leren en jezelf ontwikkelen loont.
 • De scholingsdag wordt doorbetaald voor leerlingen die een opleiding volgen op MBO-niveau 3 en 4.
 • Na tussenkomst van een loopbaancoach én na overlegging van een zogeheten Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP), kunnen instrumenten van het O&O fonds worden ingezet ter behoud van de werknemer voor de Metaal en Techniek tot uiterlijk zes maanden na zijn uitdiensttreding.

Generatiepact Metaal en Techniek

Voor het generatiepact Metaal en Techniek hebben we nieuwe afspraken gemaakt. Het nieuwe generatiepact op hoofdlijnen:

 • Ingangsdatum 1 januari 2020.
 • De werknemer van 60 jaar of ouder heeft recht op de variant 80-90-100%. Daarbij geldt het volgende:
  • De werknemer moet minstens 1 jaar bij de werkgever in dienst te zijn vóór de ingangsdatum van het Generatiepact.
  • Heeft de werknemer meer dan 296 verlofuren staan? Dan moet hij of zij alle uren boven die 296 uur opnemen in een half jaar, beginnende voor de datum ingang Generatiepact. Stelt de werkgever hem daartoe niet of onvoldoende in de gelegenheid? Dan blijft het meerdere boven de 296 aan verlofuren op datum ingang Generatiepact staan.
  • De werkgever willigt het verzoek voor dit Generatiepact op 60 jaar in. Tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Ontstaat hierover een meningsverschil tussen de werknemer en werkgever? Dan kunnen zij gebruik maken van een geschilprocedure.
 • De overige varianten worden gecontinueerd. Hier blijft de dubbele vrijwilligheid, de werknemer en de werkgever kunnen besluiten deze keuze wel of niet in te willigen. Eenmaal ingewilligde verzoeken in dit kader van het Generatiepact blijven van toepassing tot de pensionering van de werknemer.

Leeftijdsdagen

Vanaf 1 januari 2020 vervallen de vakantierechten in cao-artikel 51 voor werknemers van 53 jaar. Voor werknemers van 54 jaar geldt alsdan op de peildata telkens 8 vakantieuren (in de regel één vakantiedag). Dat betekent dat de 2x4 uren van 53 jaar verschoven worden naar 54 jaar en je dan dus een recht hebt van 2x8 uur.

Loonstijgingen: totaal 7,93% en eenmalige uitkering

Tijdens de looptijd van de cao krijg je een paar loonsverhogingen:

 • 3,5% per 1 december 2019
 • 3,5% per 1 juli 2020
 • 0,93% per 1 maart 2021
 • In februari 2021 krijg je een eenmalige uitkering van 306 euro bruto, als je op de eerste van die maand in dienst bent.

Vanaf 1 juli 2019 wordt een nieuwe salaristabel opgenomen in de cao. Deze geldt voor werknemers van 16 tot en met 20 jaar en werknemers met functiejaren. En er wordt een nieuwe tabel opgenomen voor BBL-leerlingen. Tot slot is de tabel aangepast aan de wijzigingen Wet Minimum Loon.

Pensioenakkoord en VPL

Vakbonden en werkgevers hebben een verlenging van het pensioenakkoord voor de Metaal en Techniek afgesproken tot en met 2022. De VPL-premie maakt onveranderd onderdeel uit om bij te dragen aan de pensioenregeling voor de jaren 2021 en 2022. Werkgevers zijn akkoord gegaan om de gehele VPL premie van 5,78% van de pensioengrondslag te betalen voor de verlengde pensioen regeling voor de komende jaren dat de regeling gaat gelden. Daarna moeten we een nieuwe regeling hebben afgesproken op basis van het recente Centrale Pensioen Akkoord.

Hoe gaat het verder?

De komende tijd krijgen vakbondsleden de volledige tekst van het akkoord. De stakingsacties in de bedrijven worden uitgesteld. In overleg met de cao-commissie Metaal en Techniek kunnen er bijeenkomsten worden georganiseerd en binnenkort volgt er meer informatie over de stemmingsprocedure. 

Wat vind jij van dit resultaat? Laat je reactie hieronder achter!