Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

11 Veelgestelde vragen over de acties in het OV

Jij hebt recht op een goede cao die ervoor zorgt dat je met plezier, gezond je werk kunt blijven doen. Omdat de onderhandelingen met jouw werkgever er nog niet voor hebben gezorgd dat er een goede nieuwe cao komt, wordt er volop gestaakt in Nederland. Maar hoe gaat dat allemaal precies? We zetten elf veelgestelde vragen voor je op een rij. Heb je zelf nog een vraag? Stel hem gerust in de reacties onder deze blog.

1. Moet ik mijn werkgever om toestemming vragen?

Nee, je hebt geen toestemming nodig van je werkgever. Staken is een recht. Dit recht is vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest (ESH). Dat recht kan worden beperkt als de veiligheid of openbare orde in het geding is. Daarom maken we als vakbond op tijd bekend waar we gaan staken. Het ligt wel voor de hand om het te melden in verband met veiligheid en planning. CNV-kaderleden kunnen je daarbij helpen.

2. Hoe werkt dat, als ik wil staken?

Als je wilt staken, moet je je bij CNV Vakmensen laten registreren als staker. Want alleen als je geregistreerd bent, kun je in aanmerking komen voor de stakingsuitkering (als de werkgever het loon voor die dag inhoudt).

Alleen leden van een bond kunnen een stakingsuitkering krijgen. Is je collega nog geen lid, dan is het belangrijk dat die zich vooraf of op de dag zelf inschrijft als lid. Zie hiervoor de aanmeldingsbon van CNV Vakmensen.

3. Hoe kom ik aan een stakingsregistratieformulier?

Stakingsregistratieformulieren kun je ter plekke in het actiecentrum krijgen en daar ook inleveren.

4. Hoe hoog is de stakingsuitkering?

Hieronder vind je de stakingsuitkeringen vanaf 1 januari 2018. Voor stakingen die korter dan één dag duren, wordt geen uitkering verstrekt, tenzij de betrokken werknemer gedurende het conflict al in totaal over één dag geen uitkering heeft ontvangen. In dat geval verstrekken wij een uitkering over de gehele periode. Er is geen verschil in hoogte van de uitkering op basis van leeftijd.

Uitkeringsnormen:

Normbedrag per dag (eerste half jaar van 2018) is € 72,23 per dag

Eerste vijf stakingsdagen 85%

Zesde dag en verder 115%

Uitkering aan leden

€   61,- per dag

€  83,- per dag 

Uitkering aan ongeorganiseerden/nieuwe leden

€   37,- per dag

€  50,- per dag

  •  Deze uitkeringen zijn netto bedragen. Dat wil zeggen, dat hierop geen loonbelasting en premies in mindering worden gebracht.
  • In het uitkeringsbedrag worden eventueel gederfde rechten, waaronder reiskosten en vakantietoeslag, geacht te zijn begrepen.
  • Wanneer bedrijfstakken of ondernemingen een systeem van vakantiebonnen kent, moet, wanneer over de uitkeringsdagen vakantiebonnen dan wel de tegenwaarde hiervan wordt verstrekt, de helft van de waarde van het uitkeringsbedrag worden afgetrokken.
  • Per kalenderweek wordt over de in die week gebruikelijke arbeidstijd uitgekeerd.
  • Deeltijdwerkers die tijdens een actie één of meer volle dagen hun arbeid niet hebben verricht, ontvangen over de dagen de normale daguitkering. Als de deeltijdarbeid betrekking heeft op dagdelen, vindt de uitkering per dag naar rato plaats.
  • Stagiaires die productieve arbeid verrichten en het daarvoor geldende loon ontvangen, krijgen de normale uitkering. Stagiaires die stage lopen tegen een lagere vergoeding dan het hiervoor bedoelde geldende loon, ontvangen geen uitkering.

5. Hoe zit het met de uitkering aan niet-leden die op de stakingsdag zelf lid worden?

Werknemers die op de stakingsdag lid worden van CNV Vakmensen kunnen een volledige stakingsuitkering krijgen. Dit kan als je lid wordt en een schuldbekentenis ondertekent die na een jaar vervalt. Je moet dan verklaren een te ontvangen uitkering aan de bond te zullen

terugbetalen, wanneer je lidmaatschap van CNV Vakmensen een eind neemt binnen een periode van 1 jaar na de datum waarop je als lid bent ingeschreven.

6. Moet ik belasting betalen over een stakingsuitkering?

Werknemers die uit de weerstandskas van CNV Vakmensen een stakingsuitkering hebben gekregen, hoeven daarover geen inkomstenbelasting te betalen. Ook de heffing van premies volksverzekeringen hierover blijft achterwege.

7. Ik heb principiële bezwaren en heb vakantie-uren opgenomen om te staken. Heb ik recht op een stakingsuitkering?

Staken betekent dat je je werk neerlegt in de baas zijn tijd. Als je niet wilt staken, bijvoorbeeld om principiële redenen, maar wel mee wilt doen, kun je vakantie-uren opnemen. Je krijgt dan geen stakingsuitkering, want als je vakantie-uren hebt opgenomen dan houdt de werkgever geen salaris in. Je kunt dan dus niet op je salarisstrook aantonen dat er geld is ingehouden voor de staking en je hebt daarom geen recht op een stakingsuitkering. Logisch, want je hebt immers geen loonderving. Zorg wel dat je je meldt bij CNV Vakmensen om te laten weten dat je meedoet.

8. Krijg ik een stakingsuitkering als ik ATV, verlof of geen dienst heb?

Je krijgt dan geen stakingsuitkering, omdat er geen loon zal worden ingehouden. Wel vinden we het super als je op de actielocatie aanwezig bent om je steun te betuigen. Je telt mee!

9. Is de veiligheid tijdens stakingsacties gewaarborgd?

CNV Vakmensen heeft het aanbod gedaan om veiligheidsafspraken te maken over de gang van zaken tijdens de staking.

10. Zijn er nog gedragsregels?

Emoties kunnen tijdens een staking soms hoog oplopen. Tussen stakers en werkwilligen speelt zich soms een felle strijd af. De stakers proberen zoveel mogelijk werkwilligen over te halen aan de actie mee te doen. Het is geoorloofd om te posten, om werkwilligen over te halen niet aan het werk te gaan. Het hinderen van werkwilligen door middel van bijvoorbeeld een blokkade is echter niet toegestaan. Houd wel in gedachten dat het je collega’s zijn en dat je na de staking weer met hen moet samenwerken.

Uiteraard blijven wel de algemene gedragsregels gelden en zijn er grenzen aan het toelaatbare. Let op je woorden, ga niet schelden of beledigen. Geweld tegen personen of vernieling van andermans eigendommen in de stallingen, gebouwen, bussen of auto’s is verboden. Let daar op. Of beter nog: bespreek activiteiten eerst met de actieleiders of de vakbondsbestuurder van CNV Vakmensen.

11. Is werk door uitzendwerkers verboden?

De vakbonden hebben uitzendbureaus opgeroepen om niet meer (extra) uitzendkrachten te leveren en geen uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers in te zetten op werk dat door stakers wordt gedaan. Dit ‘onderkruipersverbod’ verbiedt het inhuren van uitzendkrachten om stakers te vervangen. Als dit toch gebeurt, moet de vakbondsbestuurder geïnformeerd worden, zodat de Inspectie SZW ingeschakeld kan worden.

Een uitzendkracht kan besluiten het eigen werk te willen verrichten bij het bedrijf waar wordt gestaakt. In dat geval wordt een uitzendkracht gezien als werkwillige. Mocht een uitzendkracht die lid is bij CNV Vakmensen meedoen met de staking, dan krijgt deze ook een stakingsuitkering.

Wat wil jij weten over de stakingen? Stel je vraag hieronder!