Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

In de nacht van 7 op 8 maart hebben de werkgevers in de transportsector een cao-eindbod gepresenteerd. Het gaat om een 3-jarige cao met in totaal een loonsverbetering van 10%.

Werkgevers willen de noodzaak tot overwerken voor chauffeurs beperken door een chauffeurstoeslag in het leven te roepen en voor chauffeurs de overurentoeslag te verminderen. Nieuw is dat werknemers 18 vrije dagen kunnen kopen.

KNV-cao verdwijnt

TLN had al lang de wens om de twee huidige cao’s (TLN en KNV) te harmoniseren tot één nieuwe cao. In het eindbod gaat TLN uit van één cao, die grotendeels is gebaseerd op de TLN-cao. In deze 3-jarige cao staan een paar overgangsmaatregelen voor oud-KNV-werknemers. Maar na afloop van deze cao is het verschil tussen de cao Goederenvervoer Nederland (KNV) en de cao beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (TLN) verleden tijd. Dan is er nog maar één cao voor de hele bedrijfstak.

Lonen

De lonen gaan met 3 x 2% omhoog. Ook komt er een extra trede bij bovenop het loongebouw. Tijdens de looptijd van de cao komt er 4% bij.

Ingangsdatum      

loonstijging    

opbouw extra trede

 

1 juli 2017              

2%

1,33%

1 januari 2018      

2%

1,33%

1 januari 2019      

2%

1,33%

 Als je meer dan 1 jaar in de eindtrede zit van je loonschaal kom je bij de normale uitvoering van je werk in de nieuwe eindtrede terecht.

Onkostenvergoeding

De onkostenvergoeding gaat op dezelfde data als de loonsverhoging omhoog als de fiscus daar de mogelijkheid toe geeft én nooit met een hoger percentage dan dat er loonsverhoging is afgesproken (dus maximaal 2%).

Wat vindt CNV Vakmensen van dit eindbod?

Jammer dat het net als in 2014 weer een eindbod moet worden. Het loon is een verbetering. Vooral voor de werknemers die onder de TLN-cao vallen zijn er verbeteringen. De harmonisatie van de twee cao’s gaat ten koste van de werknemers van de KNV-bedrijven. Dat is jammer.

De cao wordt niet eenvoudiger door de invoering van de chauffeurstoeslag en het verlagen van de overwerkpercentages voor de chauffeurs. Hierdoor is de kans op fouten bij de loonberekening weer groter geworden en moet je als werknemer nog beter op je loonstrook en loonbetaling letten dan voorheen. Controle op naleving van de cao wordt nog belangrijker. Daarbij is het extra jammer dat werkgevers de naleving van de cao volledig bij werknemers en vakbonden neerleggen en daar zelf weinig verantwoordelijkheid in willen nemen, afgezien van een lullig keurmerkje.

Van vernieuwing van de cao is weinig te merken. Dit is een gemiste kans. Jammer dat werkgevers ouderwets in hun denken en doen zijn. Het had zo mooi kunnen worden!

Hoofdlijnen

Hieronder tref je de hoofdlijnen van het eindbod aan (het volledige eindbod vind je als download op de site). In de komende periode gaan wij ledenbijeenkomsten houden in het land om uitleg te geven over dit eindbod. Daarna kan iedereen stemmen over het eindbod en zal de cao-commissie van CNV Vakmensen beslissen of dit voldoende is voor een nieuwe cao.

Invoering chauffeurstoeslag

Per 1 juli 2017 wordt een chauffeurstoeslag van 0,75% op het basisloon ingevoerd. Tegelijk wordt het percentage van de overuren verlaagd van 30% naar 25%. De chauffeurstoeslag telt mee voor de berekening van de hoogte van het ziekengeld en het pensioen.

Datum

Chauffeurstoeslag

Percentage overwerk

1 juli 2017

0,75%

25%

1 januari 2018

1,5%

20%

1 januari 2019

2,25%

15%

Voor bedrijven die werken met mobiele kranen kan op bedrijfsniveau met vakbonden worden afgesproken dat de chauffeurstoeslag niet wordt ingevoerd en dat het overwerkpercentage gewoon 30% blijft.

Toeslag 1-daagse nachtrit

Bij een 1-daagse rit (het vertrek en de aankomst vindt binnen 24 uur plaats) krijgt de chauffeur voor de diensturen van maandag t/m vrijdag een toeslag op het loon:

 • van 00.00 – 04.00 uur een toeslag van 30% op het uurloon
 • van 04.00 – 06.00 uur een toeslag van 10% op het uurloon
 • van 22.00 – 24.00 uur een toeslag van 10% op het uurloon

Functiewaardering

Per 1 juli wordt de meest actuele versie van de methodiek (versie 2005) toegepast.

Zeggenschap over arbeidstijden

Op jaarbasis kun je kiezen hoeveel je wil werken. Dit varieert van 2.080 uur per jaar (40 uur per week) tot 3.120 uur per jaar (60 uur per week). Als je hierover een afspraak maakt, heeft dat als gevolg:

 • De uren op jaarbasis worden teruggerekend naar een urengemiddelde per 4-weken.
 • De loongarantie van 40 uur per week wordt veranderd in een loongarantie van 160 uur per 4-weken.
 • Wordt het maximum aantal uren per jaar met meer dan 5% overschreden, dan volgt een compensatie in tijd van 15% van de overschrijding.

Maak je geen afspraken over het aantal te werken uren per jaar dan blijft de loongarantie van 40 uur per week gewoon gelden. Werkgever en werknemer spreken samen af op hoeveel dagen per week en welke dagen in de week wordt gewerkt.

Verplichting tot overuren en nachtarbeid

Voor werknemers van 57 jaar en ouder is er vanaf 1 juli 2017 geen verplichting meer tot het verrichten van overwerk en/of nachtarbeid.

In de KNV-cao was dit geregeld voor werknemers vanaf 50 jaar. Bestaande afspraken met werknemers vanuit de KNV-cao blijven gerespecteerd. Voor wie al zo’n afspraak had verandert er niets. De nieuwe afspraak gaat gelden voor alle 140.000 die vallen onder de cao beroepsgoederenvervoer.

Tijd-voor-tijdregeling

Deze blijft in de cao waarbij de voorwaarde geldt dat regelingen die niet zijn ondertekend, niet zijn aangemeld en in strijd zijn met de randvoorwaarden uit de cao niet bestaan.

Persoonlijk keuzebudget

Per 1 januari 2018 komt er een keuzebudget. Het keuzebudget bestaat uit de geldwaarde van:

 • 4 bovenwettelijke vakantiedagen
 • 2 vakantiedagen op basis van leeftijd en dienstjaren
 • Brutoloon, als jij dat wilt

Het budget wordt per betalingsperiode opgebouwd, dus per 4-weken of per maand. Het bedrag komt op de loonstrook te staan. De waarde van een dag is 8 x het functie-uurloon + de chauffeurstoeslag, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag.

Vanuit dit budget kun je maximaal 18 dagen kopen per jaar. Per betalingsperiode kun je een keuze maken wat je met het budget wil doen. Je kan kiezen voor geld, vrije tijd of scholing. Een gekochte dag vanuit dit budget komt bij ziekte weer terug in je budget. Deze dag ben je dus niet kwijt. Maak je geen keuze, dan blijf je het budget tot het einde van het jaar opbouwen. Aan het einde van het jaar wordt het budget uitbetaald.

Afbouw persoonlijke toeslag

Als je in een lager gewaardeerde functie bent ingeschaald, wordt de persoonlijke toeslag per 1 juli 2017 afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of loonsverhogingen, maar met tenminste 25% per jaar. Ben je 57 jaar of ouder dan blijf je de toeslag houden.

Nachtrust bij koelmotoren

Er komt een onderzoek naar de geluidsoverlast bij het gebruik van koelmotoren.

Overlijden in het buitenland

Als een werknemer tijdens zijn werkzaamheden buiten Nederland is en daar overlijdt, worden de kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats door de werkgever vergoed.

Pakketdiensten

Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor een eigen arbeidsvoorwaardenregime voor deze sector.

Duurzame inzetbaarheid

1 x per 3 jaar kun je gebruikmaken van een loopbaanscan en employabilityscan en kun je deelnemen aan het vitaliteitsprogramma. Er komt een bewustwordingscampagne voor duurzame inzetbaarheid. Bij het sectorinstituut kun je straks terecht met vragen over mantelzorg. Bij opname van ouderschapsverlof en/of zorgverlof zullen eventuele overgangsrechten voor de VPL-rechten (vervroegd pensioen) niet verloren gaan vanwege dit verlof.

WIA-hiaat premie

Vanaf 1 juli 2017 komt de WIA-hiaat premie volledig voor rekening van de werknemers die onder de KNV cao vielen.

Overgangsrecht 18 ATV-dagen vanuit de KNV-cao

Voor werknemers die op 31 december 2016 onder de KNV cao vielen en recht hadden op de extra 18 ATV dagen geldt de volgende afbouwregeling:

 • 2017 18 extra ATV-dagen
 • 2018 12 extra ATV-dagen
 • 2019   6 extra ATV-dagen
 • 2020 geen extra dagen meer

De regeling wordt gefinancierd door een korting op de nieuwe lonen voor alle oud-KNV-werknemers. De korting is:

 • 1 juli 2017: 0,375%
 • 1 januari 2018: 0,5%
 • 1 januari 2019: 0,25%