Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

CNV voorstellen

5.2.1 Karakter en structuur van de cao

Op dit moment bestaan er twee landelijke cao’s voor werknemers in de sector Transport en Logistiek. Namelijk, de cao voor het beroepsgoederenvervoer en de cao voor het goederenvervoer. TLN heeft de nadrukkelijke wens geuit om te komen tot één vernieuwende cao. CNV Vakmensen wil hier graag aan tegemoet komen, echter ziet wel waarde verschillen tussen de twee cao’s. Deze verschillen zijn inzichtelijk gemaakt in de bijlage. De uiteindelijke nieuwe cao zou hieraan getoetst moeten worden. Wanneer blijkt dat voor groepen werknemers de nieuwe cao een achteruitgang is in arbeidsvoorwaarden (denk aan ATV-dagen) dient dit voor deze werknemers gecompenseerd te worden. Tot slot dient een nieuwe cao een minimum karakter te kennen. Decentraal (deelmarkt- en/of op bedrijfsniveau) kunnen in overeenstemming met de bij deze cao betrokken vakorganisaties aanvullende afspraken gemaakt worden.

5.2.2 Loonimpuls

Recent zijn een aantal rapporten en publicaties opgeleverd die het belang van een positieve aanpassing van salarissen onderschrijft. Zo publiceerde het Economische bureau van de Rabobank dat de lonen in de Transport de laatste jaren fors zijn achtergebleven bij economische ontwikkelingen. De Nederlandse Bank en Minister Dijsselbloem gaven eerder al aan dat er ruimte is, dan wel gepakt moet worden om de lonen positief aan te passen. In dat licht doet geen enkele loonvraag die wij stellen eer aan wat werknemers verdienen. Dit gecombineerd met het feit dat er een krapte is op de arbeidsmarkt aan gekwalificeerd personeel stellen wij voor dat u met een voorstel komt voor een rechtvaardige loonimpuls voor uw werknemers.

5.2.3 Beloningssystematiek

Aansluitend op artikel 4.4 uit deze notitie stellen wij voor de beloningssystematiek op basis van loonschalen met treden te vernieuwen. Wij stellen een systematiek voor waar sprake is van vier beloningscategorieën per loonschaal. Onderstaand treft u als voorbeeld aan hoe loonschaal ‘D’ op basis van de huidige beloningen zou kunnen worden gemoderniseerd.

> Loonschaal D-0 € 11,33 (medewerker in dienst bij transportbedrijf; contract voor onbepaalde tijd)

> Loonschaal D-1 € 12,88 (medewerker in dienst bij transportbedrijf met tijdelijk contract)

arbeidsvoorwaardennotitie Transport en Logistiek 13

> Loonschaal D-2 € 13,91 (medewerker in dienst bij transportbedrijf; contract voor onbepaalde tijd

> Loonschaal D-3 € 16,50 (uitzendkracht, 0-urencontract, oproepkracht etc.)

Een medewerker in vaste dienst begint in D-0 en na een jaar komt hij/zij in D-2. Tevens stellen wij voor om in de cao een minimum tarief voor zelfstandigen op te nemen ter hoogte van € 37,50 per uur.

5.2.4 Basisloon en toeslagen

Aansluitend op de uitgangspunten uit artikel 4.6 en 4.8 stellen wij voor gedurende de onderhandelingen gezamenlijk de nieuwe cao dusdanig op te stellen dat er een hoger basisloon ontstaat en het voor werkgevers onaantrekkelijk wordt om werknemers meer dan 55 uur per week te laten werken.

5.2.5 Basisloon

Als gevolg van de afspraken die in het sociaal akkoord 2013 zijn gemaakt wordt de ruimte tussen het wettelijk minimumloon en 120% van dit minimumloon gereserveerd voor de arbeidsgehandicapte werknemer. Dit betekent dat de “normale” loonschalen in de cao beginnen vanaf 120% van het wettelijk minimumloon.

5.2.6 Zeggenschap arbeidsduur en -tijden

Wij stellen voor de cao dusdanig aan te passen dat niet rijdend personeel een werkdag krijgt van acht uur per dag. Bij een volledig dienstverband betekent dit dat zij vijf dagen van acht uur werken. Eventueel overwerk wordt per dag berekend. Wij stellen voor om rijdend personeel op basis van een voltijdse dienstbetrekking (40 uur per week) het recht te geven één doordeweekse dag (maandag – vrijdag) in de week als roostervrij te bestempelen of te kiezen om aan te sluiten voor een achturige werkdag gelijk aan het niet rijdend personeel.

5.2.7 Afschaffing pauzestaffel

Binnen de transport is de laatste jaren veel ontwikkeld en geïnnoveerd. Zo is tegenwoordig het overgrote deel van het wagenpark uitgerust met een boordcomputer. Voordeel hiervan is dat werktijd, arbeidstijd en pauzetijd nauwgezet gemonitord kan worden. Dit maakt dat anno 2017 de pauzestaffel overbodig is geworden daar de daadwerkelijk genoten pauzetijd nauwgezet geregistreerd wordt. Wij stellen daarom ook voor om de pauzestaffel niet meer op te nemen in de nieuwe cao.

5.2.8 Onkostenvergoeding

Wij stellen voor om artikel 40 dusdanig aan te passen opdat diensttijden korter dan vier uur aanspraak maken op de onkostenvergoeding. De praktijk laat nu zien dat werknemers die binnen vier uur een tussenstop hebben op de standplaats, maar wel een langere diensttijd hebben, geen onkostenvergoeding ontvangen. De maximering van de onkostenvergoeding kan komen te vervallen en de onkostenvergoedingen moeten telkens per 1 januari geïndexeerd worden. CNV Vakmensen constateert dat de onkostenvergoeding niet toereikend is om bij reguliere horecagelegenheden de dagelijkse maaltijden te bekostigen. Wij stellen voor dat er in 2017 een studie wordt verricht om te komen tot een andere regeling. Wij gaan voor een simpele regeling met zo hoog mogelijke bedragen.

5.2.9 Goede nachtrust

Werknemers die koeltransport verzorgen of werknemers die in hun vrachtwagen overnachten naast een koelcombinatie worden blootgesteld aan vele decibellen geluidsoverlast. CNV Vakmensen stelt voor om in het jaar 2017 een onderzoek te doen naar mogelijkheden om de geluidsoverlast te verminderen. Om een goede nachtrust te bevorderen willen wij afspreken dat er alleen in de cabine mag worden overnacht als deze is voorzien van een standkachel en een standairco en het geluidsniveau op de slaapplaats niet meer is dan 35 db(A). De kosten van de overnachting, als de werknemer er niet voor kiest om deze in de cabine door te brengen, komen voor rekening van de werkgever. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze column ‘De chauffeur en het varken’ d.d. 14 april 2016.

5.2.10 Verlofdagen en ATV

Wij stellen voor om op basis van een voltijdsdienstverband in de nieuwe cao werknemers recht te geven op 20 wettelijke vakantiedagen en 13 (dertien) bovenwettelijke vakantiedagen. Deze bovenwettelijke vakantiedagen kennen een vervaltermijn van vijf jaar en kunnen aangesproken worden voor verlof of extra inkomen. Dit is inclusief de 3,5 ATV dagen uit de TLN cao. Voor de werknemers vallend onder de cao Goederenvervoer Nederland die een ander perspectief hebben, willen wij een overgangsmaatregel afspreken zoals ook beschreven onder

artikel 5.2.1.

Ook oproepkrachten hebben recht op vakantiedagen. In artikel 10 TLN cao opnemen dat het uurloon wordt verhoogd met 14,54% vanwege de opbouw van vakantiedagen (uitgaande van 33 vakantiedagen per jaar).

5.2.11 3de WW jaar

De reparatie van het 3e WW jaar wordt apart geregeld. CNV Vakmensen wil daarvoor een vijf jarige cao afspreken, die ook aan de leden wordt voorgelegd.

5.2.12 Fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie

In de cao nemen we op dat de werkgever meewerkt aan de fiscaal vriendelijke behandeling van de vakbondscontributie.

5.2.13 Loon bij arbeidsongeschiktheid

De mogelijkheid om een wachtdag bij ziekte toe te passen wensen wij niet meer in de cao op te nemen. Een goed functionerend ziekteverzuimbeleid, gefaciliteerd door ons paritair samengestelde sectorinstituut, beperkt het kort durend verzuim en maakt wachtdagen overbodig. De hoogte van het loon dient gebaseerd te worden op het gemiddelde loon dat de werknemer verdiende in de 52 weken voorafgaande aan de eerste ziektedag.

5.2.14 Defenitie uurloon en Wagw-EU

De definitie uurloon dient conform het verzoek van de Stichting van de Arbeid d.d. 30 juni 2015 worden aangepast. Daarnaast dienen cao-partijen te checken of de cao Wagw-EU proof is.

5.2.15 Woon- werkverkeer

De werkgever betaalt de reiskosten voor het woon- werkverkeer, hiervoor wordt € 0,19 per km belastingvrij betaald.

5.2.16 Werken in ploegendienst

Vaste aanvangstijd van de dienst. Maximaal acht uur per dienst. Voor het werken op inconveniente uren op maandag t/m vrijdag willen wij een klokurenmatrix overeenkomen die recht doet aan het werken op inconveniente uren, ter vervanging van artikel 36.

5.2.17 Gevarengeld

In gebieden waar het voor chauffeurs extra gevaarlijk is om te rijden stellen wij voor dat deze chauffeurs een gevarentoeslag krijgen. Als voorbeeld kan Calais gelden. Voor iedere keer dat de chauffeur Calais passeert ontvangt hij/zij € 50,00.

5.2.18 Implementatietermijn

Keulen en Aken zijn niet op dezelfde dag gebouwd. Wij realiseren ons dat de vernieuwing van deze cao ook niet in een keer kan plaatsvinden. Vandaar dat er afspraken gemaakt moeten worden over de tijd die nodig is om de gewenste veranderingen te realiseren.