Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

De voorstellen van TLN voor de cao 2017 - 2018

1. Looptijd cao

TLN stelt voor een cao te sluiten met een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

2. Basisloon en toeslag overuren
TLN stelt voor om de overurentoeslag voor chauffeurs op 1 januari 2017 te verlagen van 30% naar 22,5% en op 1 januari 2018 naar 15%. Op de genoemde data zal een functietoeslag voor chauffeurs worden ingevoerd van 1,1% (1 januari 2017) en 2,25% (1 januari 2018) op het basisloon. Door de verhoging van het basisloon dient de maximale waarde aan overuren in het ziekengeld evenredig te worden aangepast voor chauffeurs van 22,75% (waarde 7 overuren) naar 21,4% ( 1 januari 2017) en 20,1% (1 januari 2018). De 48,75% (waarde 15 overuren bij bedrijfsongeval) dient verlaagd te worden tot 45,9% (1 januari 2017) en 43,1% (1 januari 2018).

3. Loongebouw
TLN stelt voor om de huidige halve treden A5, B5 en C5 om te zetten in volledige loontreden. De begintreden A, B en C zullen een halve trede lager aanvangen. Verder stelt TLN de volgende aanpassingen in het loongebouw voor:

Vast percentage loonstijging per loontrede in alle loonschalen

  • Overstap van vaste bedragen per loontrede naar vaste percentages per loontrede
  • 4% loonsstijging per loontrede in het hele loongebouw

Nieuwe loonschaal A

  • Nieuwe loonschaal A met 5 treden A'0 t/m A'4 onder huidige loonschaal A
  • Nieuwe loonschaal A tussen 100% en 120% van W

4. Functiewaardering
TLN stelt voor om de meest actuele methodiek van Bakkenist (versie 2005) toe te passen. Een nieuwe puntengrens zal worden vastgesteld op 47 Bakkenistpunten voor de grens tussen loonschalen A' en A.

5. Zeggenschap arbeidstijden

TLN stelt voor om de werknemer meer zeggenschap te bieden over de gemiddelde arbeidsduur over een langere periode. Een werknemer mag (maar hoeft niet) een urenmaximum op kalenderjaarbasis aangeven.

o De werknemer heeft hierbij een keuze uit een aantal standaardopties: 3120, 2860, 2600, 2340, 2080.

o Het urenmaximum op jaarbasis wordt vertaald naar een urengemiddelde per 4 weken.

. De werkgever beoordeelt of de bedrijfsvoering toestaat dat hierover een afspraak gemaakt kan worden.

o Indien er een afspraak wordt gemaakt, wordt de loongarantie op individueel niveau aangepast van 40 uur per week naar 160 uur per 4 weken o Indien er geen afspraak wordt gemaakt, dan blijft de loongarantie op 40 uur per week gehandhaafd.

o De werkgever kiest bij voorkeur voor de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling om te sturen op het gewenste urengemiddelde en voorkomt daarmee dat het gekozen jaarmaximum wordt overschreden.

2 - Voorstellen TLN voor een nieuwe cao

o De vrijwillige tijd-voor-tijd regeling dient tot een vast onderdeel van de cao gemaakt te worden.

Indien de werkgever wel een afspraak maakt, maar er geen vrijwillige tijd-voor-tijd regeling wordt gebruikt om de afspraak na te leven, dan dient de werkgever op andere wijze ervoor zorg te dragen dat het jaarmaximum niet wordt overschreden.

Indien het jaarmaximum met meer dan 5% van de het urenmaximum wordt overschreden, dan volgt een compensatie in tijd ter grootte van 15% van de overschrijding.

6. Klokurenmatrix

TLN stelt voor om de huidige toeslag voor eendaagse nachtritten te vervangen door een klokurenmatrix. Een hogere toeslag wordt toegekend aan de meest belastende uren in het kader van duurzame inzetbaarheid en gezondheid.

Invoering van de onderstaande klokurenmatrix per 1 januari 2017:

Klik op onderstaande afbeelding om te vergroten.


3 - Voorstellen TLN voor een nieuwe cao

7. Persoonlijke keuzebudgetten (PKB)

TLN stelt voor om een persoonlijk keuzebudget in te voeren.

De volgende arbeidsvoorwaarden worden ingebracht in het PKB en vertaald naar een brutobedrag op de loonstrook:

o 8% vakantietoeslag o 4 bovenwettelijke vakantiedagen

o Het equivalent op macroniveau van de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en dienstjaren: 2 dagen

. Het PKB wordt per betalingsperiode opgebouwd en is gebaseerd op het functieloon van de werknemer.

. De werknemer kan per betalingsperiode keuzes maken met het tot dan toe opgebouwde PKB-saldo.

o De werknemer beschikt over keuzemogelijkheden voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). o De waarde van een vrije dag is 8x het van toepassing zijnde uurloon.

. Indien er geen keuzes worden gemaakt, blijft de opbouw per betalingsperiode doorlopen tot einde van het kalenderjaar. Het resterende PKB-saldo wordt aan het einde van het kalenderjaar volledig uitbetaald.

. Er is een transitieperiode nodig om de huidige vakantietoeslag in de maand mei om te zetten naar een opbouw per betalingsperiode.

8. Loondoorbetalingsverplichting oproepkrachten (artikel 10 lid 2)

TLN stelt voor om ingevolge artikel 7:628 lid 7 BW, in lijn met het huidige artikel 10 lid 2 van de cao, de loondoorbetaling voor oproepkrachten langer dan 6 maanden uit te sluiten voor functies waaraan werkzaamheden zijn verbonden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.

9. Proeftijd

TLN stelt voor om ingevolge artikel 7: 652 lid 7 BW in de cao de mogelijkheid op te nemen om voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden en korter een proeftijd overeen te kunnen komen van ten hoogste een maand.

10. Ketenregeling contracten voor bepaalde tijd

. TLN stelt voor om de tussenpoos van de ketenregeling ingevolge artikel 7:668a BW

waarbinnen contracten meetellen in de keten terug te brengen van zes naar drie maanden voor de chauffeur-kipper, chauffeur- onderlosser en chauffeur-walking floor in de wegenbouw/ het agrarisch vervoer en voor de orderverzamelaar sierteelt. Het gaat hierbij om werkzaamheden die grotendeels bepaald worden door klimatologische en natuurlijke omstandigheden, maar die langer duren dan 6 maanden.

4 - Voorstellen TLN voor een nieuwe cao

TLN stelt voor om ingevolge artikel 7:668a lid 5 sub b. BW in de cao de mogelijkheid op te nemen om maximaal 6 contracten in 4 jaar af te spreken indien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist.

11. Afbouw persoonlijke toeslag

TLN stelt voor om de persoonlijke toeslag van artikel 23 af te bouwen met nog toe te kennen treden en/of loonsverhogingen, maar ten minste met 25% per 6 maanden.

TLN stelt voor om de uitzonderingsbepaling van de afbouw van de persoonlijke toeslag (leeftijdsgrens 50+/ 25 jaar in dienst) af te schaffen, zodat de werkgever beter in staat wordt gesteld werknemers duurzaam te blijven inzetten.

12. Logistieke paragraaf

TLN stelt voor om hoofdstuk XV (logistieke dienstverlening) te schrappen.

13. Loon bij arbeidsongeschiktheid

TLN stelt voor om de aanvulling op de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van artikel 7: 629 BW in het eerste en tweede jaar van arbeidsongeschiktheid te verlagen van 100% naar 85%. De loonruimte die hierdoor vrijvalt zal worden omgezet in een loonstijging van 0,3% per 1 juli 2017 en 0,3% per 1 januari 2018.

14. Modernisering cao tekst

TLN stelt voor om de tekst van de cao te moderniseren. Hiertoe is reeds een aanzet gedaan in een paritair samengestelde werkgroep die hieromtrent een eindrapport gaat uitbrengen.

15. Cao Deskundige Bijstand

TLN stelt voor om de Cao voor de Deskundige Bijstand bij het verzuimbeleid en het arbeidsomstandighedenbeleid in de sector Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen ongewijzigd te verlengen.

16. Lonen
De lonen behorende bij de loonschalen A t/m H, verblijfkosten en bruto toeslagen zullen per 1 juli 2017 worden verhoogd met 1,25% en per 1 januari 2018 met 1,25%. Deze percentages gelden eveneens voor de onbelaste verblijfskostenvergoedingen voor zover het convenant met de Belastingdienst dit mogelijk maakt.

Wij behouden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen aanvullende en/of gewijzigde voorstellen in te dienen.

5 - Voorstellen TLN voor een nieuwe cao