Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Geen meters, maar centimeters tijdens de vierde onderhandelingsronde

Op 17 februari vond de vierde onderhandelingsronde plaats. Werkgevers gaven aan dat zij echt meters willen maken, maar intussen lijkt het erop dat we beter op centimeters kunnen rekenen in deze discussie. Hoe dat komt, lees je in deze blog.

Wij waarderen het dat werkgevers concrete voorstellen doen. Zo kunnen we eerst de meest belangrijke thema’s bespreken. Maar daarmee zijn we er nog niet; ook de minder belangrijke thema’s moeten nog een plaats krijgen in de discussie. Hieronder vind je de voorstellen van de werkgevers, met daaronder een uitleg en onze mening. Op 12 maart vindt de volgende onderhandelingsronde plaats op basis van onze reacties.

Waarde vakantiedag

Voorstel werkgevers
Voor alle vakantiedagen - dus zowel de wettelijke als niet-wettelijke vakantiedagen en de 3,5 atv-dagen - wordt met ingang van 1 januari 2020 uitgegaan van 100% van de toeslagen. Er zal dus geen aftopping meer plaatsvinden van de overuren en zaterdag- en zondaguren.

Toelichting
Door alle toeslagen en uren mee te nemen in de regeling voor de waarde van de vakantiedag, voorkomen de werkgevers dat hierover nog verder geprocedeerd kan worden door individuele werknemers. Dat lijkt positief te zijn en in overeenkomst te zijn met de voorstellen die CNV hierover heeft gedaan.
Volgens werkgevers zorgt de waarde van de vakantiedag voor een loonsverhoging van 2,5%. Dit is berekend op basis van een zogenaamde maatman: een chauffeur met een bepaald aantal overuren. De berekening daarvan willen wij graag zien om deze te controleren. De werkgevers hebben ons deze berekening beloofd, maar we hebben het nog niet gezien. Werkgevers zeggen dat één euro één euro is. Dat klinkt logisch, maar niet wanneer de normale loonsverhoging wordt toegepast op de extra kosten voor de waarde van de vakantiedag.

Standpunt CNV
De basis moet overal hetzelfde zijn voor de waarde van de vakantiedag en het loon bij ziekte. Vanaf 2011 hadden werkgevers al meer loon over een vakantiedag moeten betalen, maar dat hebben zij niet gedaan. Nu een aantal rechtszaken juist in het voordeel van werknemers lijken uit te pakken, willen de werkgevers natuurlijk voorkomen dat dit hen meer geld gaat kosten. Daar denkt CNV anders over.

Uit de wetgeving blijkt dat de vakantiedag iets duurder gaat worden. Dan is het niet terecht om die kosten door de werknemer zelf te laten betalen door een minder goed loonbod te doen.

Loon bij ziekte

Voorstel werkgevers
Vanaf 1 april 2020 wordt 70% ziekengeld betaald over alle loonbestanddelen (zie artikel 16 1d). Het basisloon, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag worden aangevuld tot 100%.

Na enige discussie zijn werkgevers bereid om bij bedrijfsongevallen voor de eerste 15 overuren per week 100% mee te laten tellen. De overuren boven de 15 uur per week worden dan voor 70% meegerekend.

Standpunt CNV
CNV pleit ervoor dezelfde regel toe te passen voor het loon bij ziekte als bij de waarde van de vakantiedag. Dat willen de werkgevers niet. CNV vindt dat bij bedrijfsongevallen 100% van de toeslagen en uren meegerekend moeten worden en niet slechts 70%.

Eerder stoppen met werken

Voorstel werkgevers
Werkgevers stellen voor om een onderzoek te doen naar verlofsparen.

Toelichting
Door verlof te sparen, kun je later een langere periode vrij nemen. Je kunt er ook voor kiezen om de gespaarde verlofdagen op te nemen voordat je met pensioen gaat. Op dit moment kun je tot 50 weken verlof sparen. Het onderzoek zal vooral gaan over de manier waarop je gaat sparen en waar je het gespaarde verlof onderbrengt (om te voorkomen dat je het verlof kwijtraakt wanneer het bedrijf failliet gaat).

Standpunt CNV
Om eerder te kunnen stoppen met werken, zijn er meer mogelijkheden dan een onderzoek naar verlofsparen. Een generatiepact geeft ook mogelijkheden. Ook wil CNV dat de werkgever een bijdrage levert aan het eerder stoppen met werken. Het is niet eerlijk om dat alleen uit de portemonnee van de werknemer zelf te betalen.

Inperken structureel overwerk

Voorstel werkgevers
Je kunt voor het begin van het kalenderjaar aangeven dat je niet meer dan 200 uur per 4 weken wil werken.

Standpunt CNV
Dit geeft iets meer zeggenschap over het aantal te werken uren. Dat vinden wij positief.

40-uursgarantie

Voorstel werkgevers
Per 1 juli 2020 de garantie van 40 uur per week wijzigen in 160 uur per 4 weken. Overuren blijven de uren boven de 40 uur per week.

Toelichting
Werkgevers vinden dat de 40-uursgarantie per week een belemmering is voor andere manieren van werken en voor het werken in roosters. Daarom willen zij ervan afzien.

Standpunt CNV
CNV wil van de verplichte en de vrijwillige tijd-voor-tijdregeling af. Wanneer een bedrijf maatwerk wil voor het werken in een rooster of een tijd-voor-tijdregeling, moet dat in samenspraak met de vakbonden en de werknemers wel kunnen. Daarbij kan ook de 40-uursgarantie komen te vervallen. Hierdoor krijg je als werknemer meer zeggenschap over je arbeidstijden.

Arbeidsomstandigheden

Voorstel werkgevers
Er wordt een onderzoek naar rolcontainers ingesteld, met als doel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Werkgevers gaan ermee akkoord dat dit onderzoek op 1 juli 2021 klaar moet zijn. Het slapen in de cabine kan alleen wanneer er een standkachel aanwezig is. Met ingang van 1 januari 2022 komt er een standairco in nieuwe auto’s wanneer daarin overnacht moet worden en de buitentemperatuur boven de 30° is.

Standpunt CNV
Het onderzoek naar rolcontainers en het standpunt over de standkachel zijn prima. De standairco mag van CNV ook per 1 januari 2021 ingevoerd worden. Daarnaast willen wij graag in de cao hebben staan dat indien er geen standkachel of standairco aanwezig is, de werknemer op kosten van de werkgever in een hotel kan overnachten.

Pakketdiensten

Voorstel werkgevers
Chauffeurs die pakketten rondbrengen of koerierswerk doen en in het bezit zijn van rijbewijs B/BE moeten per 1 juli 2020 in loonschaal B van de cao betaald worden. Fietskoeriers moeten in loonschaal A komen. De zaterdagtoeslag wordt 40%. Er moet een onderzoek worden ingesteld naar een eigen arbeidsvoorwaardenregime voor de pakketsector.

Toelichting
Koeriers en pakketbezorgers worden volgens het functiewaarderingssysteem van de sector ingedeeld in loonschaal C. Werkgevers erkennen dat zij hiermee afwijken van het functiewaarderingssysteem in onze sector. Er is gebleken dat veel koeriersbedrijven hun werknemers te weinig betalen en vaak in een te lage loonschaal hebben ingedeeld.

Standpunt CNV
Nadat bleek dat door de koeriersbedrijven te lage lonen worden betaald en de cao niet goed wordt nageleefd, willen werkgevers alsnog afwijken van het functiewaarderingssysteem in onze sector. Ook willen zij de lonen en de toeslag voor het werken op zaterdag (van 50% naar 40%) verlagen. Het slechte gedrag van werkgevers zou dus beloond worden met een loonsverlaging van de werknemers. Dat vindt CNV niet kunnen.

CNV wil praten over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden; niet over verslechteringen. Daarnaast hebben FNV en CNV vlak voor Kerst een cao afgesloten met DHL Parcel e-Commerce waarin het loon van de bezorgers op het niveau komt van loonschaal C uit de cao Beroepsgoederenvervoer.

Als we akkoord zouden gaan met het voorstel van werkgevers, kan DHL vanwege het loon niet meer concurreren met koeriersbedrijven en loopt het een grote kans om failliet te gaan. Dan staan er 5.000 werknemers op straat die dan tegen een lager loon bij de koeriersbedrijven hetzelfde werk kunnen gaan doen.

CNV wil praten over een arbeidsvoorwaardenregeling voor pakketbedrijven. Ook kan een onderzoek uitwijzen in welke loonschaal de fietskoerier ingedeeld kan worden.

Extra atv-dagen voor oud-KNV-werknemers

Voorstel werkgevers
Het aantal extra atv-dagen per 1 juli 2020 verlagen van 18 naar 15 dagen. De korting op de loontabellen voor oud-KNV-bedrijven gaat dan omlaag van 0,75% naar 0,42%. Extra atv-dagen gelden niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Toelichting
Werknemers die op 31 december 2016 onder de cao Goederenvervoer Nederland (KNV-cao) vielen en recht hadden op 18 extra atv-dagen, mogen die houden. Je had recht op extra dagen wanneer je meer dan 30 dienstjaren had. Het gaat hierbij om 900 werknemers die op 31 december 2016 recht hadden op die 18 dagen. Hiervoor krijgen 15.000 werknemers die onder de KNV-cao vielen, 0,75% minder loon dan de werknemers die onder de cao Beroepsgoederenvervoer (TLN-cao) vallen. Inmiddels zijn er naar schatting 400 van deze 900 werknemers met pensioen gegaan, zodat het nu nog maar om 500 werknemers gaat.

Standpunt CNV
Er werken meer dan 150.000 mensen onder deze cao. Slechts 500 daarvan hebben recht op 18 extra atv-dagen. Het gaat nergens over. Laat die paar mensen die extra dagen houden en straf die andere 15.000 werknemers niet meer met een korting op het loon.

Lonen

Voorstel werkgevers
De lonen en toeslagen verhogen met 2,5% ingaande 1 juli 2020, op 1 juli 2021 en 1 juli 2022.

Standpunt CNV
Een loonstijging van 2,5% is te weinig. Er is nog steeds een achterstand ten opzichte van andere sectoren. Werkgevers en vakbonden willen de sector aantrekkelijk maken en houden voor nieuwe toetreders, maar daar hoort ook een aantrekkelijk loon bij. Het lijkt er sterk op dat de loonstijging vanwege de waarde van de vakantiedag (door werkgevers ingeschat op 2,5%) verrekend is met dit loonbod. Dat willen wij niet. Het loon moet op 1 juli 2020 met 5% omhoog gaan en er mag een eenmalige uitkering betaald worden vanwege het late tijdstip waarop de loonstijging ingaat. Door laat te beginnen met de onderhandelingen willen wij niet dat werkgevers hier een loonvoordeel door hebben. Ook de stijging met 2,5% in 2021 en 2022 is te laag voor een cao met een langere looptijd. Dit zal naar 4% per jaar moeten. Tenslotte moet er een oplossing komen om de achterstand ten opzichte van de andere sectoren te verkleinen.

 • Das ietsje beter dan vorige keer. Maar 40 uur p/w moet absoluut blijven! Overwerken betekent 130% oftewel extra geld verdienen.

  Maar hoe zit dan met 150% (zaterdag) en 200% (zondag) ?? Op deze manier 100% toeslagen willen chauffeurs nooit meer werken in weekenden. Geen stimulans

 • De zaterdag en zondag toeslag staan niet ter discussie, dus die blijven gewoon.

 • 40 uursgarantie per week naar 160 uursgarantie per week....Moet dit niet per 4 weken zijn?

 • We zijn niets opgeschoten zelfs geen centimeter

  We zijn nog net zo ver als op 27 nov 2019 ONDERHANDELINGEN GESTART WAAR ZULLEN WE HET OVER HEBBEN

  Bij FNV is zaterdag 22 feb een ledenbijeenkomst ik hoop dat ze besluiten om tot acties te beginnen,dit slappe gedoe kan zo niet langer

  Na 4 keer onderhandelen nog steeds niets bereikt!!!!

 • Beste A.R

  Ja zware onderhandelingen over cao tot 2021 is lachwekkend. In t begin overweeg ik wel of ik op 22 feb naar FNV bijeenkomst. Het voelt als beetje verraad daarom wil ik eerst wachten wat CNV eerst doet bv de bijeenkomst organiseren etc

 • Pascal,

  je kunt gerust naar de bijeenkomst van FNV gaan

  Andersom gebeurt hetzelfde

 • Dat extra betalen voor een vakantiedag is echt een blok aan hun been. Kan het enigszins wel begrijpen, maar ga klagen bij  de gene die dat verzonnen heeft, niet bij de chauffeur.

  40 uur per week vind ik beter dat 160 uur per maand. Dat de transporteur flexibel moet zijn voor ze klanten, daar heb ik weinig mee. Hij kan ook betere afspraken maken. Of een beter rooster voor de chauffeur. Of de wagen dag en nacht laten rijden.

  Overuren tot max 200 uur per 4 weken, of wel 50 uur per week. Het is een vooruitgang! Liever met een max van 180 per 4 weken ofwel 45 per week. Ik snap ook wel dat 40 uur precies niet haalbaar is. Alleen begin van het jaar aangeven, dan ben ik dit jaar al te laat. Buiten dat, als je ergens solliciteert, zie ik het een punt van afwijzing dat het bedrijf kan gaan gebruiken. Net als ik wil niet op zaterdag werken, oke dan hebben we jou niet nodig, tot ziens.

  En de loonsverhoging, tja die komt waarschijnlijk ergens uit op de inflatie. Kortom, je gaat niet achter uit, maar je word er ook niet beter van. Persoonlijk zou ik dat niet echt een mega groot probleem vinden denk ik. Als je kijkt naar andere sectoren, die verdienen per maand volgens mij minder dan wat wij verdienen met 40 uur. Ik zou de koffiegeld wel standaard in het uurtarief willen zien, dan kan die afgeschaft worden.

 • Oh, en staken..... Chauffeurs zijn helaas geen boeren of Fransen. Meeste hebben een grote bek, maar als het er op aankomt, dan zijn ze bang voor hun baan. Als 1 groep die samen sterk staan zal je ze nooit zien.

 • Ik zou graag zien dat overuren gaan tellen na 8 uren per dag zoals het hoort en ook toegepast wordt in de meeste sectoren. Dan ben je ook af van opmerkingen als. “12 uurtjes vandaag mooi kort dagje”. .

  Pluim voor CNV. Alles zeker, loonsverhoging, met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.  

  De vertragingstactiek van de werkgevers  moet stoppen en bij volgende onderhandelingen uitgesloten zijn. Wij chauffeurs moeten ook op tijd beginnen met werken en dus op tijd van huis gaan. Wij kunnen niet zeggen van oh ik moet 05:00 beginnen zet de wekker maar op 07:00 uur.

 • @A.R. , Pascal en Chico

  Het CNV heeft geen bijeenkomst gepland om over de cao onderhandelingen te praten. Op 1 februari heb ik de cao onderhandelingen en de (zeer) geringe voortgang uitgebreid met onze cao commissie besproken. Zoals je in de nieuwsbrief kon lezen zijn we niet heel veel verder gekomen in deze onderhandelingsronde.

  Onze inschatting is inderdaad dat chauffeurs en andere werknemers in de transportsector geen boeren of Fransen zijn. Daarom zien wij ook niet veel in het houden van een bijeenkomst.

  Beter is het om het gesprek met de werknemers aan te gaan.

  Morgenmiddag ga ik naar De Tweede Steeg om daar de nieuwsbrief uit te delen en met de chauffeurs te praten over de cao onderhandelingen.

  Ik hoop dat jullie dat onderweg ook doen met de collega's die je tegenkomt. En verder vooral klagen bij je werkgever dat je zo weinig verdient en dat er best wat meer geld bij mag.

  @ Chico,

  Het extra betalen voor de vakantiedag snap ik ook wel. Maar dat is het gevolg van uitspraken van de rechter. Werkgevers hebben jarenlang te weinig loon betaald over je vakantiedag. In de vorige cao wilden zij daar geen afspraken over maken en daarom hebben we daar een actie voor ingezet. Als gevolg daarvan is de cao opengebroken en is er wel een afspraak gemaakt.

  Het is een beetje lullig om de extra kosten daarvan nu in het loonbod mee te nemen, onder het motto een euro is een euro. Daarbij gaan werkgevers er voor het gemak aan voorbij dat er ook veel werknemers zijn die geen of heel weinig toeslagen en overuren hebben en dus geen toeslag krijgen over de vakantiedag. Het CNV vindt dat ook deze mensen recht hebben op een fatsoenlijke loonsverhoging! Met 2,5% zit je op het niveau van de inflatie, dus krijg je net genoeg om de gestegen prijzen te compenseren.

  Dit is niet de manier om de sector aantrekkelijk te maken en te houden.

  De verblijfskosten (of koffiegeld zoals jij dat noemt) gaan we niet in het loon opnemen. Nu kan dat belasting- en premievrij betaald worden. Als je dit in het loon stopt moet je er nog 60% bovenop doen. Dat wordt erg duur en het is ook geen loon. Je hoort daar je onkosten van te betalen. En zolang dat netto kan moeten we dat vooral zo houden.

 • Dank Tjitze voor bovenstaande reactie, wat de uren per 4 weken betreft is dit wat mij betreft geen discussie waard. Het moet gewoon net als bij de meeste andere Nederlanders 8 uur per dag worden en dan overgaan in overuren!! Wat het loon betreft kunnen we ook kort zijn, dit is als de CAO zou ingaan op 1 juli neerkomen op 1,25% dit jaar. Een achteruitgang dus als de inflatie al bijna 2,7% is!!

 • Tja Anne wat zal ik zeggen. Het CNV heeft in de cao voorstellen staan dat boven de 8 uur werken per dag de overuren in moeten gaan. Nu moeten we dat alleen nog even afspraken met TLN en VVT.

  Goed gerekend wat betreft de loonsverhoging. Je kan zo mee naar de cao onderhandelingen!

 • Inderdaad Chico als er gestaakt moet worden zijn de meeste niet thuis

  Als er geld of loonsverhoging betaald moet worden staan ze vooraan dan zeggen ze geen nee de slappelingen

  Toch blijf ik erbij dat we wat druk uit moeten voeren door te beginnen met een of twee weken het werk neer te leggen

  Niets blokkeren maar gewoon niet werken al zijn het alleen de leden

  En ik hoop van harte als FNV acties gaat uitvoeren dat CNV zich hierbij aansluit

  Samen sta je sterker

 • Tjitze, bedankt voor de uitleg en heb volste vertrouwen in je! Alleen ben ik voorstander van bijeenkomsten en harde staking dus ik sluit me bij A.R aan