Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Uitleg over jouw loonstrook bij Transcore

vraag een looncontrole aan. Er zijn vragen gesteld over de loonstrook. Hoe zit deze in elkaar? Werknemers lijken niet altijd de loonstrook te begrijpen dan wel informatie die wijzigt op de loonstrook, waardoor het overzicht kwijt is. Dit maakt het controleren van je loonstrook ook lastig. Heb je al je toeslagen conform cao gehad? Controleer je dit überhaupt? Er gaat wel eens iets fout in de betalingen! Wij hebben een fictieve loonstrook opgemaakt die bij deze nieuwsbrief is bijgevoegd inclusief toelichting. Als er alsnog vragen zijn dan kun je jouw vakbondsbestuurder daarover benaderen. Uiteraard kun je je vraag ook altijd neerleggen bij de salarisadministratie van Transcore. Mocht je twijfelen of je salaris betaling klopt, dan kun je een looncontrole laten uitvoeren door jouw bond.

 

Loonstrook Transcore

1. Hier staan naam en adres van het uitzendbureau waar u werkzaam bent.

2. In dit blok staat periodeomschrijving van de periode waarop uw loonstrook betrekking heeft, uw burgerservicenummer (BSN): onder dit nummer staat u geregistreerd bij het UWV en de Belastingdienst en uw geboortedatum.

3. Dit blok bevat de volgende gegevens;

- de datum indiensttreding

- het bruto wettelijk minimum weekloon

- het jaarloon; dit is het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar. Wanneer je in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt jouw aanvangsalaris omgerekend tot een jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald.

- De tabelkleur; de witte tabel wordt gebruikt voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

- Fase; In fase C ben je steeds werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen. Wanneer de inlener de opdracht beëindigt blijft je overeenkomst met het uitzendbureau bestaan en moeten zij een gedeelte van jouw loon doorbetalen. Ook moet de uitzendonderneming passende vervangende arbeid voor jou zoeken na het wegvallen van je laatste opdracht.

4. In dit blok staan de volgende gegevens;

- LH korting; heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald.

- % BT; het percentage Inhouding belasting bijzondere beloning, bijvoorbeeld overwerk, vakantietoeslag.

- Tabelsoort; het tijdvak waarop de belastingtabel van toepassing is, dit is een periode van 4 weken.

5. Het personeelsnummer is een eigen uniek nummer waaronder u bekend bent bij de salarisadministratie van uw werkgever en uw adresgegevens.

6. In dit blok staan de volgende gegevens;

- Uren dag 100%; de gewerkte uren waarover u het basisuurloon ontvangt.

- Uren zondag 100%; de uren die op zondag worden gewerkt, over deze uren ontvangt u een toeslag.

- Ongemakkentoeslag; wanneer u te werk wordt gesteld op een van de ECT-terminals of overige werkgebieden ontvang u hiervoor een toeslag per gewerkte dag. Deze toeslag bedroeg volgens de cao in 2012 € 3,06 per dag. Op dit bedrag is de prijsindexering van toepassing. Momenteel bedraagt de toeslag € 3,14 per gewerkte dag.

- Uitzendgroeptoeslag; De medewerker werkzaam in de operationele sector inzetbaar op alle terminals en overige werkgebieden van MMS ontvangt een bruto maandelijkse uitzendgroeptoeslag van € 58,01 (per 1-10-2012). Op dit bedrag is de prijsindexeringsregeling van toepassing. Momenteel bedraagt de toeslag € 59,61 per volledig gewerkte maand.

- Toeslag zondaguren 100%; over de op een zondag gewerkte uren ontvangt u een toeslag van 100%.

- Pensioenpremie StiPP Plus; De pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt in de branche voor personeelsdiensten. Bijvoorbeeld voor uitzendkrachten. Of voor werknemers die via een payroll-onderneming of detacheringsbureau werken. De hoogte van uw StiPP-pensioen hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld van het aantal uren dat u werkt in de branche voor personeelsdiensten. Maar ook van uw salaris. De StiPP-regeling is een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat voor elk uur dat u werkt een bedrag opzij wordt gezet. Bij de Plusregeling betaalt u 1/3 deel (4%) van de premie zelf en 2/3 deel (8%) betaalt de werkgever. Dit bedrag gaat van je brutosalaris af.

- Loon werknemersverzekeringen; De werknemersverzekeringen zijn: ZVW (Zorgverzekeringswet), ZW (Ziektewet), WW (Werkloosheidswet), en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U bent voor deze vier wetten verzekerd, maar uw werkgever betaalt de premies. U ziet dus op uw loonstrook geen verdere gegevens over deze wetten terugkomen.

- Loon voor LB/PH tijdvak; Over dit bedrag wordt loonbelasting ingehouden. Dit is de belasting die geheven wordt over het loon dat u verdient en in mindering wordt gebracht op je salaris. Uw werkgever betaalt deze belasting aan de Belastingdienst, vandaar dat het van het loon wordt afgetrokken. Zodoende hoef jij dat later niet meer te doen. De loonheffing valt onder de inkomstenbelasting.

- Loon voor LB/PH bijz. tarief; Inhouding belasting bijzondere beloning, bijvoorbeeld overwerk, vakantietoeslag.

- Netto loon tijdvak; het resultaat van het bruto/netto traject vóór belastingvrije vergoedingen/inhoudingen.

- Netto loon bijz. tarief; het netto bedrag dat overblijft na de inhouding belasting bijzondere beloning over bijvoorbeeld overwerk en vakantietoeslag.

- Premie WGA; De WGA is de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Uw werkgever betaalt de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Maar uw werkgever mag een deel van deze premie op u verhalen. Dat betekent dat hij een deel van het bedrag dat hij betaalt, mag inhouden op uw nettoloon. Als uw werkgever dit doet, kunt u dat zien op uw loonstrook. Het bedrag dat uw werkgever inhoudt, heet premie WGA of gedifferentieerde premie WGA.

- Reiskostenvergoeding; u ontvangt en reiskostenvergoeding van € 0,14 netto per kilometer. Over dit bedrag wordt geen belasting ingehouden.

- Uit te betalen; dit is het totaal netto loon wat na inhouding belasting en premies en met bijtelling van onkosten- en reiskostenvergoedingen aan u wordt uitbetaalt.

- Netto equivalent minimumloon; Inhoudingen en verrekeningen mogen vanaf 1 januari 2017 in principe alleen nog maar plaatsvinden op het meerdere loon boven het wettelijk minimumloon en op de (minimum)vakantiebijslag. Daarom is het dus van belang dat het aan de werknemer uitbetaalde (netto)loon niet onder de grens komt van de netto-uitkomst van het wettelijk minimumloon. Wanneer uw werkgever een bedrag inhoudt (bijvoorbeeld een boete) over uw netto loon, mag uw netto loon na verrekening nooit minder bedragen dan het bedrag wat hier staat vermeld.

- Arbeidskorting; het totaal van het bedrag dat staat genoemd bij LH korting; de kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen.

7. In deze kolom staat het aantal gewerkte uren.

8. Hier staat het uurloon, waarmee het totaal aan loon wordt berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurloon. Ook staan hier het aantal kilometers waarmee de reiskosten worden berekend.

 

9. In deze kolom staan de percentages van de bijdrage voor de pensioenpremie en de premie WGA. Afhankelijk van de hoogte van uw loon wordt hiermee het bedrag berekend dat wordt ingehouden.

10. Deze kolom bevat de bij elkaar opgetelde van de vergoedingen en inhoudingen uit kolom 6.

11. Hier staan de totalen van de in kolom 6 genoemde beloningen en inhoudingen per regel gespecificeerd.

12. Aan de rechterkant staan de cumulatieve, dit is het totaal van 1 januari 2018 tot heden. Of wanneer u later dan 1 januari 2018 in dienst bent getreden, het totaal vanaf de datum in diensttreding tot heden.

13. Op deze regel staat de week waarover het loon wordt betaald en hoe dit aan u betaald moet worden. De rekeningnummers worden in IBAN-notatie weergegeven. Het bedrag wat aan u wordt overgemaakt, het totaal netto loon.

14. In deze kolom staat de SV-dagen; is het totaal aantal dagen van de werkweek waar Sociale Verzekerings Wetten over betaald wordt. SVW staat voor Sociale verzekeringswet. Het getal achter deze term drukt het aantal dagen uit waarover je een werknemersverzekeringsuitkering krijgt. Het aantal dagen bepaalt de duur en de lengte van die uitkering (denk bijvoorbeeld aan werkloosheidswet of ziektewet).

15. Reserveringen; hier staat per week de opbouw vakantiegeld en vakantiedagen. Aan de rechterkant van de kolom kunt u zien wat u tot nu toe heeft opgebouwd aan vakantiegeld en vakantiedagen.


Heb jij nog vragen over jouw loonstrook? Stel ze dan hier of vraag een looncontrole aan.