Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Wijzigingsvoorstellen CNV Vakmensen voor de ABU en NBBU cao voor uitzendkrachten

Beloning
1. Wij stellen voor dat de samenstelling van de inlenersbeloning wordt uitgebreid met andere elementen. Hierbij valt onder andere te denken aan het volledig vergoeden van kostenvergoedingen ook al zijn ze niet vrij van loonheffing en premies. Ook stellen wij voor het betalen van alle toeslagen, vergoedingen en éénmalige uitkeringen die bij de inlener van toepassing zijn aan de beloningselementen toe te voegen. We benadrukken het belang dat wij hechten aan het begrip periodeloon in de schaal uit de inlenersbeloning. Bij terugrekenen naar een uurloon moet de uitkomst hetzelfde zijn als bij uitbetaling van het periodeloon.
2. Wij stellen voor dat de uitzendkracht meer informatie krijgt om de juistheid van zijn arbeidsvoorwaarden te controleren. Ons voorstel is dat dit wordt geregeld via het verstrekken van een inlenersverklaring aan een uitzendkracht bij aanvang van zijn werkzaamheden. In die inlenersverklaring worden de van toepassing zijnde geldende arbeidsvoorwaarden van het inlenende bedrijf opgenomen.
3. Wij stellen voor om uit de cao's het artikel te schrappen waarin staat dat de inlenersbeloning nooit met terugwerkende kracht kan worden gecorrigeerd.
4. Wij stellen een flextoeslag voor. Ter compensatie van de veel gevraagde flexibiliteit van opdrachtgevers en de multi inzetbaarheid van uitzendkrachten stellen wij voor om door middel van een opslag op het uurloon uitzendkrachten hiervoor extra te belonen.
5. Wij stellen voor om het aantal vakantiedagen op te hogen met 1.
6. Wij stellen voor dat de systematiek van reservering voor feestdagen zoals gebruikelijk bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding ook wordt toegepast bij detacheringsovereen komsten.
7. Wij worden op grote schaal geconfronteerd met misstanden bij pay-back systemen (gaat bijvoorbeeld het loon omhoog, dan ook de in te houden kosten). Wij stellen daarom voor concrete afspraken te maken over de maximaal in te houden bijdragen voor vervoer, huisvesting en overige faciliteiten. Wij denken dan aan een maximum op basis van de daadwerkelijke en inzichtelijke kosten en voor de groepshuisvesting maximaal € 70,- per week.

Contractzekerheid
1. Wij stellen voor om de mogelijkheid van het aangaan van detacheringscontract in Fase A/ 1, 2 te beperken tot daar waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. Namelijk het bieden van zekerheid van inkomen voor langere tijd voor de uitzendkracht. Detacheringscontracten pakken nu in de praktijk zeer nadelig en onrechtvaardig uit. Dit vanwege de uitsluiting van de loondoorbetaling bij geen werk die in fase A/ 1, 2 de eerste 78 weken mogelijk is. Bij detacheringscontracten willen wij dus af van de mogelijkheid om hierbij de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten. Wij onderkennen de wens om tijdelijke contracten toe te kunnen passen in fase A/ 1, 2 maar zijn van mening dat deze dan minimaal 6 maanden moeten duren.
Vakmensen
2. Uitzendkrachten die werken op contracten met uitzendbeding of uitsluiting loondoorbetalingsverplichting, of als de arbeidsduur niet eenduidig is vastgesteld, mogen niet langer worden belemmerd om elders aan het werk te gaan. Elke beperking die in deze fase de doorstroming naar regulier werk beperkt is in onze ogen een nietige bepaling.
3. Uitzendkrachten moeten zich veelvuldig beschikbaar houden voor de mogelijkheid op werk. Dit leidt niet automatisch tot een oproep, zelf heel regelmatig is het wachten tevergeefs. Wij vinden dit onredelijk. Daarom stellen wij voor om uitzendkrachten een stand-by vergoeding toe te kennen als zij zich voor werk beschikbaar moeten houden en uiteindelijk niet worden opgeroepen. Ons voorstel is om onder de 4 uur een vergoeding van € 12,50 toe te kennen, En deze per 4 uur extra beschikbaarheid met € 12,50 te laten oplopen.

Pensioen
1. De pensioenregeling Stipp moet worden verbeterd. Er moeten meer
mogelijkheden zijn voor uitzendkrachten om een behoorlijke oudedags voorziening op te bouwen. Dit geldt vooral voor de uitzendkrachten die (wederom) starten met werken in de uitzendbranche. Daarom stellen wij voor om pensioenopbouw vanaf de eerste dag te laten plaatsvinden.

Duurzame inzetbaarheid en Ontwikkeling
1. Uitzendkrachten moeten meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan opleidingen en trainingen naar keuze. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door het ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkel budget. We stellen voor om te onderzoeken op welke wijze dit in de uitzendbranche gerealiseerd zou kunnen worden. Het moet aantrekkelijker worden voor uitzendkrachten om zich te scholen. Er worden teveel uitzendkrachten niet geschoold wat voor de uitzendkracht tot stilstand in zijn ontwikkeling leidt. Voor de economie van Nederland leidt dit op de langere termijn tot stilstand wegens gebrek aan kennis en innovatie kracht. Het gaat hierbij niet allen om de ontwikkelings- en opleidingsfaciliteiten an sich maar ook om de randvoorwaarden daarvan zoals reiskosten, reistijd en terugbetalingsregelingen.
2. Ook vinden we dat een uitzendkracht het recht moet krijgen om jaarlijks een bedrag te besteden aan een onafhankelijk loopbaanadvies gesprek bij een bureau naar keuze.

Ziekteverzuim beleid
1. We stellen voor om het hanteren van wachtdagen bij ziekte af te schaffen. Het gebruik van wachtdagen leidt niet tot een lager ziekteverzuim en wordt in vrijwel geen enkele branche in Nederland nog toegepast. De wachtdag compensatie kan hiermee komen te vervallen.
2. Er bestaan verschillende aanvullingsregelingen bij arbeidsongeschiktheid tussen de ABU en NBBU cao. Wij willen deze harmoniseren. Daarnaast willen we specifiek aandacht voor de regelingen bij de verschillende uitzend contractvormen (uitzendbeding of detachering). Het kan niet zo zijn dat er prikkels zijn om slechts detacheringscontracten toe te kennen in de eerste fase omdat hiermee risico's voor langere aanvulling worden afgedekt. Wij willen hier vanaf. We willen graag overleg op welke wijze wij deze ongelijke behandeling kunnen veranderen. Dit zou wat ons betreft kunnen door, zoals onder het kopje contractzekerheid gesteld, detacheringscontracten in fase A/ 1, 2 slechts toe te staan als de contractduur minimaal 6 maanden bedraagt.

Overige punten
1. WW/ WGA reparatie
In 2013 is in het Sociaal Akkoord overeengekomen om de WW en WGA te beperken in hoogte en duur. Tussen sociale partners is afgesproken dat deze beperking in hoogte en duur in cao's zal worden gerepareerd. De effectuering en concrete invulling van deze gemaakte afspraak uit 2013 vergt helaas (teveel) tijd. De uitzendbranche heeft jaarlijks ruim 750.000 werknemers. Het zijn werknemers in alle soorten en maten. Starters, werknemers in transitie tussen banen, buitenlandse werknemers, werknemers die al jaren functioneren in een fase c/ 4 contract etc. etc. etc. We beseffen dat het repareren van WW en WGA aanspraken ten behoeve van uitzendkrachten verschillende voor- en nadelen heeft. Maar de afspraak in 2013 is niet voor niets gemaakt. Daarom willen wij nader in overleg hoe de reparatie van de WW/ WGA te combineren is met de specifieke situatie in de uitzendbranche. Dit zou ingevuld kunnen worden door een studie over de voor- en nadelen die leidt tot een concrete afspraak in de komende cao.
2. Vakbondsfaciliteiten
Het verrekenen van de fiscale vakbondscontributie is een fiscale regeling. In de uitzendcao's wordt deze verrekening slechts toegekend over de periode dat een uitzendkracht bij een bepaald bureau heeft gewerkt. Wij willen dat deze fiscale verrekening op jaarbasis kan worden toegekend. Hierbij geldt als voorwaarde dat de uitzendkracht in de betreffende periode voldoende inkomsten heeft om deze fiscale verrekening toe te passen.
3. Vergroten leesbaarheid van de cao
De teksten van de huidige cao's zijn niet overal even duidelijk. Wij willen graag een afspraak maken op welke wijze wij kunnen komen tot het vergroten van de leesbaarheid van de nieuwe cao.
4. Werkgeversbijdrage
In de voorbereiding op deze cao onderhandelingen zijn vele werkgroepen geweest waarin CNV Vakmensen heeft geparticipeerd. Wij zetten ons altijd in voor goede afspraken tussen werknemers en werkgevers. En we informeren onze leden over de inhoud van de cao onder andere via het community platform Jeachterban.nl.
Dit zullen we blijven doen. Desalniettemin willen we aandacht vragen voor de tijdsbesteding in relatie tot de huidige werkgeversbijdrage. In vele sectoren geldt, als voorbeeld, de AWVN bijdrage a € 20,06 per FTE. We stellen daarom voor om de werkgeversbijdrage substantieel te verhogen.
5. Looptijd
Deze is voor ons afhankelijk van de te maken afspraken.

We behouden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen met aanvullende of gewijzigde voorstellen te komen.