Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

In gesprek over een nieuwe cao Uitzendkrachten

CNV Vakmensen is al langere tijd met de werkgevers in gesprek om te komen tot een nieuwe cao voor de Uitzendbranche. Hierbij een update.

ABU en NBBU

In de uitzendbranche bestaan 2 cao’s waarin jouw arbeidsvoorwaarden worden geregeld. De ABU cao en de NBBU cao. Deze cao’s lijken veel op elkaar maar kennen een aantal technische en inhoudelijke verschillen. Liefst zouden we tot één cao voor uitzendkrachten willen komen. Of dit haalbaar is, is de vraag.

Eerder ben je daarover geïnformeerd bij de totstandkoming van de huidige ABU cao (eind 2017). De toen tot stand gekomen ‘tussen’ cao loopt tot 31 mei 2019. Dan zou die nieuwe cao inclusief verbeteringen klaar moeten zijn. Hierover zijn we al lange tijd in gesprek met werkgevers. Tot nu toe waren de gesprekken erg technisch van aard. Echter nu komen we bij de echte inhoud; jullie arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.

Gelijk werk, gelijke arbeidsvoorwaarden

Naast de wens om te komen tot een geharmoniseerde (=gelijkwaardig maken) cao willen we dat jouw arbeidsvoorwaarden verbeterd worden. Het verschil tussen uitzendkrachten en werknemers direct in dienst van de inlener is in vele gevallen veel te groot.

Ons standpunt is “Gelijk werk, Gelijk loon”. Daarbij willen we ook verbeteringen realiseren met betrekking tot de pensioenregeling, de regelingen bij arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling

Draaideurconstructies

Ook willen we paal en perk stellen aan de zogenaamde draaideurconstructies. In deze situaties word je beperkt om naar een hogere fase te gaan of pensioenrechten op te bouwen.

Huidige stand van zaken cao-onderhandelingen

De gesprekken verlopen zeer moeizaam. De werkgevers willen de beide cao’s wel harmoniseren en makkelijker leesbaar maken. Maar bij het harmoniseren stellen ze vaak voor gebruik te maken van de ‘mindere’ regeling uit 1 van beide cao’s.

Waar komen werkgevers ons niet/wel tegemoet?

Werkgevers willen geen verbetering van de loonparagraaf. Uitbreiding van de inlenersbeloning (op welke beloningselementen uit de inlenende cao heb je recht?) is (vooralsnog) niet aan de orde. Wel is er bereidheid om teksten en/of voorwaarden aan te scherpen zodat je beter kan controleren of de juiste arbeidsvoorwaarden worden toegepast. Ook op het tegengaan van draaideurconstructies maken we vorderingen.

Hoe nu verder?

De komende weken staan enkele belangrijke onderhandelingsrondes gepland. Dan moet duidelijk worden of de werkgevers alsnog gehoor willen geven aan onze voorstellen/eisen. Zoals het er nu naar uitziet zal het lastig worden om tot een akkoord te komen. We hebben namelijk nog te weinig inhoudelijke verbetering voor jou kunnen realiseren.

Wij zullen ons op korte termijn met een meer inhoudelijke update bij jullie melden.

Henry Stroek en Marten Jukema
Bestuurders CNV Vakmensen

  • Ik ben eigenlijk best benieuwd of de uiteindelijke inhuurders van flexkrachten(via uitzendbureaus bijvoorbeeld) gaan inzien dat werk een fantsoenlijke prijs heeft en dat doorgaan op de huidige weg min of meer een heilloze weg is voor het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Flexwerk is naar mijn mening te goedkoop op dit ogenblik.