Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Leden CNV Vakmensen stellen voorstellen UWV vast

Via jeachterban.nl en e-mails hebben CNV-leden en andere medewerkers van UWV laten weten wat ze van de concept-voorstellenbrief vinden. De cao-commissie van CNV Vakmensen heeft jullie opmerkingen zo goed mogelijk verwerkt in een voorstellenbrief. De CNV-voorstellen kun je hieronder lezen.

CNV Vakmensen heeft de voorstellen inmiddels verstuurd aan de directeur HRM en aan de andere vakbonden. De eerste onderhandelingsronde is op 1 november.

Uit jullie reacties komen een paar speerpunten naar voren:

 • loonsverhoging. Veel reacties zeggen: het rijk heeft er in tweeëneenhalf jaar ruim 7% structureel erbij. In onze CNV-brief vragen wij 4% per 1 januari 2019. Structureel, niet eenmalig. Daar zijn jullie duidelijk in. CNV Vakmensen vraagt niet 5%, de meesten van jullie vinden dat niet realistisch. CNV Vakmensen heeft geen centrale loonvraag, jullie als leden bepalen bij UWV!
 • looptijd: jullie reacties zijn verdeeld, sommigen willen één jaar, anderen twee jaar of langer. Als het twee jaar wordt, dan vragen wij ook weer per 1 januari 2020 4%, dus twee keer
 • 80-90-100 of 60-80-100 voor iedereen. Dus bij alle afdelingen en in alle functies. Voor ouderen, maar ook voor mensen in het spitsuur van hun leven. Wij zullen dan wel moeten bedenken hoe we dat regelen
 • werkzekerheid, met name voor jongere medewerkers

Lees hieronder de voorstellen, en reageer!

CNV Vakmensen wil dat de medewerkers graag bij UWV werken, omdat UWV van grote betekenis is voor de Nederlandse samenleving, omdat UWV de plek is waar ieder zijn/haar talenten veilig kan ontplooien en omdat UWV goede arbeidsvoorwaarden heeft.

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat het overleg van de medewerker met zijn/haar manager en met zijn/haar collega’s verder verbetert, zodat elke medewerker zich goed voelt en regie heeft over zijn/haar werk.

Looptijd

CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van 1 jaar (1 januari 2019 tot 1 januari 2020). Een langere looptijd is bespreekbaar bij voldoende uitkomst in het totaalpakket van cao en sociaal plan.

Loonsverhoging

CNV Vakmensen stelt voor de lonen en alle vergoedingen en toeslagen te verhogen met 4% per 1 januari 2019. Daarnaast stelt CNV Vakmensen voor om de gratificatie af te schaffen. De gratificatie is bedoeld als waardering voor de inzet. Omdat alle medewerkers zich inzetten, stellen wij voor het budget voortaan te gebruiken voor een jaarlijkse extra uitkering voor elke medewerker (elke collega hetzelfde bedrag, parttimers naar rato, indexatie met cao-verhogingen).

Werkzekerheid

 • CNV Vakmensen stelt voor om de flexibele schil te verlagen naar 10%, zodat deze flexibele collega’s een vaste baan aangeboden krijgen bij UWV. Onder flexibele schil verstaan wij alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, uitzendovereenkomsten en ingehuurde arbeid (bijvoorbeeld zzp’ers)
 • CNV Vakmensen stelt voor het sociaal plan te verlengen, met daarbij nog steeds de mogelijkheid van premobiliteit. Wij zouden graag heldere criteria voor premobiliteit willen afspreken en die regelmatig met u willen evalueren. Tijdelijke medewerkers vallen nu al onder het sociaal plan. Graag bespreken wij met u in hoeverre zij in de praktijk ook van het sociaal plan gebruik kunnen maken, zodat wij knelpunten kunnen wegnemen

Gezondheid en vrije tijd voor iedereen

UWV heeft een uitgebreid pakket aan duurzame inzetbaarheid. Vanuit onze achterban wordt met name één ding gemist: een structurele regeling voor een generatiepact. Nu loopt een pilot, waarin essentiële zaken ontbreken. In feite is het nu een ouderenregeling, geen generatiepact. Het ziekteverzuim bij UWV is ook hoog bij andere bepaalde leeftijden, en dat vraagt ook om maatregelen. Daarom stelt CNV Vakmensen een werkelijk generatiepact voor:

 • de mogelijkheid voor iedereen, jong en oud om gedurende vijf jaar korter te werken, deels met behoud van loon en met volledig behoud van pensioenopbouw
 • concreet stellen we voor 80-90-100 en 60-80-100, naar keuze voor de individuele medewerker: 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw en 60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw
 • de vrijgekomen uren worden volledig ingevuld met vaste banen voor anderen, in de praktijk zullen dat vooral jongeren zijn
 • het generatiepact geldt in alle afdelingen voor alle personeelsleden
 • de regeling is voor onbepaalde tijd, dus geen pilot

Duurzame inzetbaarheid (vervolg)

CNV Vakmensen stelt voor om het keuzeplan uit te breiden volgens de werknemersvisie in de werkgroep. CNV Vakmensen stelt daarnaast voor om ook te komen tot een individueel budget voor arbeidsmarkt gerichte scholing.

Tekst cao en sociaal plan

In de cao en het sociaal plan wordt soms verwezen naar de rol van de medezeggenschap. Deze teksten zijn niet altijd duidelijk. CNV Vakmensen stelt voor dat wij samen met u en met de ondernemingsraad de cao-teksten op dit punt doornemen en waar nodig verduidelijken.

Draagvlak en werk van vakbonden

CNV Vakmensen stelt voor om het huidige project ter verbetering van het draagvlak van vakbonden te verlengen. Graag zouden we als CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden meer faciliteiten hebben om met de medewerkers te communiceren.

Arbeidsparticipatie

In dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CNV Vakmensen stelt voor om door te gaan met het huidige beleid, en zo mogelijk de inspanningen te verhogen.

Internationale solidariteit

CNV Vakmensen stelt voor om net als in de vorige cao een vakbondsproject in de derde wereld te ondersteunen.

Welke voorstellen vind jij het belangrijkst?

 • Na jaren van minimale salarisverhogingen wordt er nu slechts 4% gevraagd?! 4% vragen = 2% krijgen. En dat terwijl een vergelijkbare werkgever (Rijk) er 7% bij in 1,5 (!) jaar heeft gekregen!

  Volgens mij is er de afgelopen tijd geen CAO afgesloten waarin 4% of minder is onderhandeld.

  Jullie laten de UWV-werknemers in de steek! Schandalig!

 • Veel (oudere) werknemers zullen uitkijken naar dergelijke regeling

  mogelijkheid voor iedereen, jong en oud om gedurende vijf jaar korter te werken, deels met behoud van loon en met volledig behoud van pensioenopbouw

  concreet stellen we voor 80-90-100 en 60-80-100, naar keuze voor de individuele medewerker: 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw en 60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw

  de vrijgekomen uren worden volledig ingevuld met vaste banen voor anderen, in de praktijk zullen dat vooral jongeren zijn

  het generatiepact geldt in alle afdelingen voor alle personeelsleden

 • Vraag eindelijk eens een goede loonsverhoging voor UWV-ers.  Geen 2 procent maar minstens 7 procent zoals bij het rijk. Tenslotte was dat toch als voorbeeld bedoeld voor alle werknemers?

 • Wat doe je met de collega's met een gedeeltelijke wao uitkering? Zij hebben al  100% pensioenopbouw. Mogelijk speciale regeling zoals 80-100-100? Zij vallen ook altijd buiten de boot bij eenmalige loon omdat de wao deze direct volledig kort. Hou daar svp rekening mee. Deze collega's werken al met veel moeite.