Stel je vraag over werk en inkomen

Onze voorstellen voor het nieuwe cao overleg!

Duur van de overeenkomst
CNV Vakmensen stelt voor om een cao overeen te komen met de looptijd van een jaar, te weten van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

Lonen
CNV Vakmensen stelt voor de lonen met ingang van 1 april 2020 structureel met 4% te verhogen.
Daarnaast stelt de bond voor 1% aan te wenden voor de implementatie van het pensioenakkoord dan wel duurzame inzetbaarheid. Daarbij kan het gaan om het stimuleren van scholing en ontwikkeling of andere aanbevelingen uit het paritaire rapport ‘Fit de finish halen’.

Vergoedingen
CNV Vakmensen stelt voor alle in de cao opgenomen vergoedingen en toeslagen eveneens met ingang van 1 april 2020  te verhogen met 4%.

Eindejaarsuitkering
CNV Vakmensen stelt voor de structurele eindejaarsuitkering met 0,5% te verhogen.

Nieuw Pensioenstelsel
CNV Vakmensen stelt voor te onderzoeken en uit te werken op welke wijze werknemers in de sector eerder kunnen stoppen met werken. Uitgangspunt zijn de afspraken die zijn opgenomen in het pensioenakkoord.
Kern van het voorstel: per 1 januari 2021 moet het mogelijk worden gemaakt dat iedere werknemer die werkzaam is onder de cao 3 jaar eerder kan uittreden onder gebruikmaking van de afspraken in het pensioenakkoord. Dit voor het maximaal mogelijke bedrag (bruto AOW hoogte). Om dit te realiseren kan een fonds worden ingericht.  De premie voor dit fonds moet worden vastgesteld en er moet worden afgesproken wie de premie gaat betalen. Uitgangspunt daarbij is (conform pensioenakkoord) dat werkgevers de premielasten zullen dragen en dat er geen sprake kan zijn van vrijwilligheid.

Duurzame Inzetbaarheid
Verlofsparen
CNV Vakmensen stelt voor de mogelijkheid van verlofsparen in de cao op te nemen. Dit op basis van vrijwilligheid. Daarbij gaat het om contant kunnen maken van bovenwettelijke en seniorendagen op een geblokkeerde rekening, die bedoeld is om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Ook stelt de bond voor het mogelijk te maken dat een positief saldo ‘systeem verlofdagen’ gestort kunnen worden.
De bond stelt voor de regeling verlofsparen mogelijk te maken voor werknemers die tien jaar voor hun pensioen staan. Streven is om maximaal de tegenwaarde van 500 verlofdagen in geld op de genoemde geblokkeerde rekening te kunnen sparen. CNV Vakmensen stelt voor een voorziening te treffen waardoor werknemers een persoonlijk individueel financieel advies kunnen krijgen.

Loopbaanadvies
CNV Vakmensen stelt voor werknemers de mogelijkheid te bieden voor een eerste lijn loopbaanadvies om te komen tot een loopbaanscan / persoonlijk opleidingsplaan. Kan gericht zijn op eigen functie, andere functie binnen de sector dan wel functie buiten de sector.

Instroombevordering
CNV Vakmensen acht het van groot belang de communicatie en voorlichting over onze sector onder jongeren verder te bevorderen en te stimuleren. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het van belang de zichtbaarheid van de sector verder te intensiveren.
CNV Vakmensen stelt daartoe voor het secretariaat van cao partijen / O&O fonds Waterbouw uit te breiden met een voorlichtingsmedewerker (m/v) die dagelijks voorlichting verzorgt.