Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Waterbouw

Op donderdag 5 april 2018 hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor werknemers die werkzaam zijn onder de werkingssfeer van de cao Waterbouw. De nieuwe cao heeft de looptijd van één jaar, te weten van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Binnenkort zal de cao-commissie Waterbouw van CNV Vakmensen het cao-resultaat bespreken en vervolgens zal het resultaat ter formele (in)stemming aan jullie worden voorgelegd.

Lonen

Op 1 april 2018 zullen de lonen met 1,75% worden verhoogd, op 1 oktober worden de lonen nog eens verhoogd met 1%. Totaal dus 2,75% structurele verhoging van de lonen. Ook zullen de vergoedingen, zoals genoemd in artikelen 17, 26, 27 en 29, met de genoemde percentages worden verhoogd.

Langer doorwerken

Cao-partijen zijn het eens dat er maatregelen moeten worden genomen om langer doorwerken mogelijk te maken, de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te versterken en de mobiliteit te vergroten. Zoals voorgesteld door CNV Vakmensen gaat er een ouderenregeling komen. Op welke wijze deze, gelet op de aard van de sector, het best kan worden ingericht en uitgevoerd gaan we de komende maanden uitwerken. Ook de manier waarop een dergelijke regeling gefinancierd moet worden zal worden uitgewerkt.

Eigen budget

Cao-partijen gaan voorstellen uitwerken hoe we tot een individuele leerrekening kunnen komen en/of een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget. Hoe vergroten we de weerbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt.

Er is inmiddels een notitie Integraal Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid uitgewerkt en opgesteld. Daarin zijn een aantal mogelijke opties opgenomen. Cao-partijen gaan uitwerken op welke manier dit in de sector waterbouw een plaats kan krijgen.

Paritaire commissie

Het huidige functioneren, met name de nut en meerwaarde van deze commissie, zal worden geëvalueerd. Dit moet voor 1 januari 2019 zijn afgerond.

Vakantiefonds

In het cao-onderhandelingsresultaat is niets opgenomen over het vakantiefonds. Reden is dat dit fonds valt onder de cao bedrijfstakeigen regelingen (BTER, looptijd 5 jaar). Deze laatstgenoemde cao is door de werkgevers opgezegd en deze willen geen afspraken meer maken over het vakantiefonds. Reden is dat naar verwachting de kosten van de uitvoering gaan toenemen. De huidige uitvoerder wil de regeling niet meer uitvoeren, er moet in dat geval een andere uitvoerder gevonden worden.

Daarnaast moeten er investeringen plaatsvinden op nieuwe ICT-systemen. Ook hier gaan cao-partijen de komende tijd het gesprek over aan.

Vervolg

Zoals eerder genoemd komt de cao commissie Waterbouw binnenkort bijeen om het cao-resultaat te bespreken en zullen we het resultaat aan onze leden voorleggen. Ook zullen we hier op Je Achterban leden en niet-leden op de hoogte stellen. Daarna kan er op het resultaat gestemd worden.

Heb je vragen? Laat het mij weten, stel ze hieronder!

  • een karig resultaat!

    waar is de eindejaar uitkering gebleven

    in het verleden gaven de "grote clubs" een eenmalige uitkering was dat niet een idee geweest.

    en hoe met de reisuren.

    verder een hoop intenties maar dat zegt niets; ik noem zoiets voor je uit schuiven met het idee om het te vergeten.