Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

2,5% Loonsverhoging voor de Boek- en Kantoorvakhandel? Stem nu!

De afgelopen maanden hebben er constructieve onderhandelingen plaatsgevonden tussen de werkgeversdelegaties en het CNV over de cao voor de Boek- en Kantoorvakhandel. Deze onderhandelingen hebben nu geleid tot een resultaat dat wat CNV Vakmensen betreft evenwichtig is en de cao meer toekomstbestendig maakt.

Klik hier om het onderhandelingsresultaat te downloaden!

In deze blog lees je ..

Voorbereid op de toekomst

De werkgelegenheid in de Boek- en Kantoorvakhandel staat onder sterke druk. Concurrentie van online- verkoopkanalen en de verdere digitalisering hebben ertoe geleid dat de werkgelegenheid in de beide sectoren fors is afgenomen. In de afgelopen jaren zijn er ook binnen de Boek- en Kantoorvakhandel al tal van reorganisaties, sluitingen en faillissementen geweest.

Deze trend heeft nog niet zijn dieptepunt bereikt. Als je kijkt naar de omzetcijfers in de sectoren kan geconcludeerd worden dat het zware weer voorlopig nog niet voorbij is. Zoals ik in een eerdere blog al aangegeven heb is het daarom van het grootste belang om te investeren in de ‘arbeidsmarktwaarde’ van jou en jouw collega’s. Een baan voor het leven bestaat niet (meer). Een goede arbeidsmarktwaarde is de beste garantie om zowel binnen als buiten de Boek- en Kantoorvakhandel werkzaam te kunnen blijven.

Om die reden vindt CNV Vakmensen het heel belangrijk om afspraken te maken over enerzijds het verbeteren van jouw arbeidsmarktpositie en om anderzijds medewerkers die hun baan verliezen te ondersteunen in het vinden van een nieuwe uitdaging. In het onderhandelingsresultaat dat nu voorligt, hebben we hier mooie afspraken over kunnen maken.

Budget voor Duurzame Inzetbaarheid

Eén van die mooie afspraken is, dat op 1 januari 2019 er voor iedere werknemer een budget voor Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar komt ter grootte van 1,0% over het brutosalaris verdiend in 2018. Het is de bedoeling dat iedere keer als er onderhandeld wordt over een nieuwe cao, ook steeds een percentage afgesproken gaat worden voor het individuele budget Duurzame Inzetbaarheid. Op die manier ontstaat er een significant bedrag waarmee je kunt werken aan je toekomst. Maar het budget zal ook aangewend kunnen gaan worden ter bevordering van jouw vitaliteit.

Zondagstoeslag

Binnen de detailhandel zijn winkels steeds meer op zondag open. Wat de reden daarvoor ook is... Als je wilt concurreren met andere winkels, als je wilt overleven, kan de ondernemer vaak niet anders dan hierin meegaan. Echter, opengaan op zondag is als gevolg van de zondagstoeslag erg kostbaar. Dan moet je op die dag een forse omzet halen om dit rendabel te maken, wat vaak ook niet lukt. In veel cao’s in de detailhandel is op basis van die ontwikkeling de zondagstoeslag al verlaagd. Ook de werkgevers in de Boek- en Kantoorvakhandel hebben het voorstel gedaan om de zondagstoeslag te verlagen. Het CNV heeft aangegeven de ogen niet te willen sluiten voor zo’n ontwikkeling, maar heeft daarbij wel steeds ingezet op een reële compensatie.

Het werken op inconveniënte uren kan belastend zijn voor werknemers. CNV Vakmensen heeft in het onderhandelingsresultaat kunnen afspreken om het geld dat bij huidige medewerkers gemoeid is met de halvering van de zondagstoeslag toe te voegen aan het eerder genoemde individuele budget voor Duurzame Inzetbaarheid. Op deze manier ontvangt de medewerker voor iedere zondag die het werkt extra budget om te kunnen investeren in het verbeteren van zijn/haar eigen Duurzame Inzetbaarheid. CNV Vakmensen is van mening dat dit een mooie en zinvolle manier is voor de medewerkers om de verlaging van de zondagstoeslag mee te compenseren.

Een loonsverhoging van 2.5% in 2018

CNV Vakmensen heeft ingezet op een passende loonsverhoging voor de medewerkers in de Boek- en Kantoorvakhandel. Hierbij waren we ons bewust, dat het economisch nog steeds een lastige tijd is voor de beide branches. Reorganisaties, sluitingen en faillissementen zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag.

Toch is het gelukt om een goede loonsverhoging af te spreken. In totaal krijgen jij en je collega’s in 2018 er 2.5% bij; namelijk:

  • op 1/5/2018 komt er 2% bij
  • op 1/10/2018 nog eens 0.5%

Vergeleken met wat er elders in de detailhandel wordt afgesproken, ligt die 2.5% ver boven het gemiddelde. Ik durf dan ook wel te stellen, dat dit echt het maximaal haalbare is dat we in de onderhandelingen eruit hebben kunnen halen.

We gaan niet stilzitten

CNV Vakmensen en de werkgeversorganisaties binnen de Boek- en Kantoorvakhandel zullen in de aankomende maanden tot 1 januari 2019 de regelingen ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid verder vorm geven. Bovendien zullen wij gedurende de looptijd van de cao studie gaan verrichten naar de volgende onderwerpen: actualiseren functiehuis, functiegerichte beloning en op welke wijze de invloed van werknemers op arbeidstijden invulling kan krijgen.

Het woord is nu aan jou

Samenvattend: Het onderhandelingsresultaat dat nu voorligt, draagt enerzijds bij aan de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en anderzijds aan een verantwoorde maar mooie loonontwikkeling. De zondagstoeslag wordt weliswaar verlaagd, maar hiervoor hebben we een goede en zinvolle compensatie kunnen afspreken.

Nu is het woord aan jullie. Klik hier om jouw stem uit te brengen!  De reactietermijn loopt tot en met vrijdag 6 april a.s. 12:00 uur.

Vragen en opmerkingen kun je hieronder kwijt.