Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Stand van zaken CAO beloningsonderzoek

Cao-partijen hebben in het onderhandelingsresultaat voor de cao Woondiensten 2014-2016 afgesproken een beloningsonderzoek uit te voeren. Naar verwachting is dit onderzoek in december 2016 afgerond. De resultaten van dit begrotingsonderzoek zijn van belang bij de voorbereiding van de cao-onderhandelingen 2017. Naar verwachting starten de cao-onderhandelingen in februari/maart 2017.

Cao-partijen hebben in het onderhandelingsresultaat voor de CAO Woondiensten 2014-2016 afgesproken een beloningsonderzoek uit te voeren . Het onderzoek bevat drie onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre is het loongebouw van de CAO Woondiensten concurrerend met de loongebouwen van een aantal arbeidsmarktconcurrenten in de (semi)publieke sector?
  2. Of en op welke wijze levert het onderbrengen van de beloning van de directeur bestuurder in de cao Woondiensten een bijdrage aan evenwichtige beloningsverhoudingen in de sector?
  3. Hoe staat het met de marktconformiteit van het loongebouw van de cao Woondiensten in relatie tot de marktconformiteit van de bezoldiging van directeur bestuurders?

Begeleidingscommissie
Ter begeleiding van dit onderzoek hebben cao-partijen een commissie ingesteld. In deze commissie zitten drie vertegenwoordigers van werkgeverszijde en drie vertegenwoordigers namens de vakbonden. De begeleidingscommissie is in februari 2016 gestart met het vaststellen van de uitgebreide opdrachtformulering. Daarnaast is een Programma van Eisen opgesteld waaraan het onderzoeksbureau moest voldoen die het beloningsonderzoek zou gaan uitvoeren. Vervolgens heeft de begeleidingscommissie de sectoren c.q. bedrijven uit de (semi)publieke sector gekozen waarmee de beloning vergeleken zou: Gemeenten, Provincies, ROC’s, UWV, SVB, AFM, GasUnie, Havenbedrijf Rotterdam, NS, Eneco.

Uitvoering van het onderzoek
In juni 2016 heeft Hay Group de opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren. In een eerder bericht informeerden wij jullie daar al over. De begeleiding van het onderzoek is een intensief traject,. De eerste resultaten van onderzoek die de begeleidingscommissie in de loop van september jl. heeft ontvangen, zijn besproken. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie aan Hay nog een aantal vragen ter verduidelijking gesteld. Er hebben inmiddels tien vergaderingen plaatsgevonden en er staat vermoedelijk nog één vergadering op stapel. Het onderzoek wordt naar alle waarschijnlijkheid in december 2016 afgerond.

Resultaten van het onderzoek
Vakbondsleden worden door hun vakbond ingelicht over de uitkomsten van het beloningsonderzoek. De resultaten van het beloningsonderzoek zijn van groot belang bij de voorbereiding van de cao-onderhandelingen 2017. Zij zullen een rol spelen bij het bepalen van de inzet van cao-partijen voor de komende onderhandelingen. Vakbonden zullen hun leden uitnodigen om een arbeidsvoorwaarde-enquête in te vullen. Vervolgens zal de cao-commissie op basis van de enquête en het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond de cao-voorstellen formuleren. Nadat dit traject is afgerond kunnen de cao-onderhandelingen 2017 starten. Dit zal naar verwachting in februari/maart 2017 zijn.